Odkud vyrazíteZadejte místo

Dokument

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Úvodní ustanovení
  1. V tomto reklamačním řádu naleznete údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv v souvislosti se službami poskytovanými společností Campiri s.r.o., IČO: 09283447, se sídlem Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 345166 vedená u Městského soudu v Praze („Campiri“) spotřebitelům.
  2. Pokud v tomto reklamačním řádu není uvedeno jinak, veškeré pojmy uvedené zde s velkými počátečními písmeny mají význam, který jim dávají Obchodní podmínky pro zájemce o vozidla, dostupné na https://www.campiri.com/cs-cz/obchodni-podminky („Obchodní podmínky“).
  3. Campiri odpovídá výhradně za poskytování Služby ze strany Campiri v souladu s Obchodními podmínkami. Campiri není odpovědný za jakékoli jednání Pronajímatele či třetí osoby v souvislosti s Nájemní smlouvou, kterým spotřebiteli vznikne jakákoli újma. Veškeré reklamace související s plněním Nájemní smlouvy je nutné uplatnit přímo u Pronajímatele.
 2. Reklamace a práva z vadného plnění Campiri
  1. Oznámí-li spotřebitel řádně a včas Campiri vadu Služby, pak:
   1. je-li vada Služby podstatným porušením smlouvy s Campiri, má spotřebitel právo na odstranění vady dodáním nové Služby bez vady nebo dodáním chybějící Služby, nebo na odstranění vady opravou Služby, nebo na přiměřenou slevu z ceny Služby, nebo odstoupit od smlouvy. Spotřebitel sdělí Campiri, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Campiri, to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Campiri vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny Služby, nebo může od smlouvy s Campiri odstoupit. Nezvolí-li spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy s Campiri.
   2. je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy s Campiri, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny Služby. Neodstraní-li Campiri vadu Služby včas nebo ji odmítne odstranit, může spotřebitel požadovat slevu z ceny Služby, anebo může od smlouvy s Campiri odstoupit; provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Campiri. Dokud spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny Služby nebo neodstoupí od smlouvy, může spotřebiteli dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Campiri odstranit podle své volby opravou Služby nebo dodáním nové Služby, tato volba nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.
  2. Do odstranění vady nemusí spotřebitel platit část ceny Služby odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Neoznámil-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy s Campiri z tohoto důvodu.
  3. Spotřebitel může vytknout vadu Služby (uplatnit reklamaci) prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jedeme@campiri.cz , a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl spotřebitel možnost vadu Služby zjistit, nejpozději do dvou let od poskytnutí dané Služby. Spotřebitel obdrží od Campiri na e-mail potvrzení o přijetí reklamace, obsahující informaci o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  4. Campiri o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Campiri vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Campiri se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením smlouvy se spotřebitel ze strany Campiri.
 3. Reklamace a práva z vadného plnění Pronajímatele
  1. V případě, že Pronajímatel nemá vlastní úpravu uplatňování práv vznikajících z vadného plnění a dalších podmínek pro uplatňování těchto práv v souvislosti s Nájemní smlouvou, použijí se pro uplatnění reklamace u Pronajímatele následující pravidla tohoto článku 3. reklamačního řádu.
  2. Oznámí-li Zájemce řádně a včas Pronajímateli vadu Vozidla, kterou má Pronajímatel odstranit, a neodstraní-li Pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže Zájemce může Vozidlo užívat jen s obtížemi, má Zájemce právo na přiměřenou slevu z Nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Zájemce právo na prominutí Nájemného nebo může Nájem vypovědět bez výpovědní doby.
  3. Zájemce může vytknout vadu plnění z Nájemní smlouvy (uplatnit reklamaci) prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Pronajímatele, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Zájemce možnost vadu plnění z Nájemní smlouvy zjistit, nejpozději do šesti měsíců od počátku Nájmu. Zájemce obdrží od Pronajímatele na e-mail potvrzení o přijetí reklamace, obsahující informaci o tom, kdy Zájemce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zájemce požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  4. Pronajímatel o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Campiri vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Pronajímatel se Zájemcem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením smlouvy se Zájemcem ze strany Pronajímatele.


Tento reklamační řád je účinný od [21.2.2022].