Odkud vyrazíteZadejte místo

Dokument

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zájemce o vozidla

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi námi, jako Campiri, a vámi, jako Zájemcem, vznikající v souvislosti s používáním Aplikace a poskytováním Služby.
  2. Berte prosím na vědomí, že na základě těchto Podmínek mohou být Zájemci uděleny smluvní pokuty (sankce) v podobě Storno poplatků. Ty však mohou být po Zájemci požadovány pouze ve vybraných případech, které souvisejí se zrušením Rezervace nebo neuzavřením Nájemní smlouvy Zájemcem. Konkrétní znění ustanovení se závazkem Zájemce uhradit Storno poplatky jsou uvedeny v odst. 7.4.4, 7.10 až 7.12 a jsou zvýrazněny tučně.
 2. Vymezení pojmů
  1. V těchto obchodních podmínkách naleznete pojmy s velkým písmenem, které mají význam uvedený v následujících definicích:
   1. Administrativním poplatkem se rozumí poplatek, který je Zájemce povinen uhradit Campiri za provedení Rezervace Vozidla. Jeho výše a další podmínky úhrady a případného vrácení jsou stanoveny v odst. 7.3 Podmínek.
   2. Aplikací se rozumí internetová aplikace „Campiri“, která je dostupná na Webu po Registraci, a prostřednictvím které mohou registrovaní Zájemci uzavírat s Campiri Rezervační smlouvu s cílem zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímateli.
   3. Campiri se rozumí obchodní společnost Campiri s.r.o., IČO: 09283447, se sídlem Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 345166 vedená u Městského soudu v Praze, jako poskytovatel Služby
   4. Detailem Vozidla se rozumí na Webu dostupný popis Vozidla a základní informace o podmínkách Nájemní smlouvy; nejedná se však o návrh na uzavření Rezervační smlouvy ani Nájemní smlouvy.
   5. Licencí se rozumí nevýhradní licence k užívání Aplikace, kterou Campiri uděluje Zájemci za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
   6. Nájmem se rozumí právní vztah mezi Pronajímatelem a Zájemcem, v rámci kterého je Pronajímatel povinen přenechat Zájemci Vozidlo k dočasnému užívání, a Zájemce je povinen Pronajímateli za přenechání Vozidla uhradit Nájemné.
   7. Nájemným se rozumí cena uvedená v Detailu Vozidla či stanovená v rámci komunikace Campiri, případně Pronajímatele, a Zájemce v Aplikaci dle výběru období trvání Nájmu a doplňkového vybavení a služeb Zájemcem, kterou se Zájemce na základě Nájemní smlouvy zavazuje uhradit Pronajímateli za Nájem Vozidla. Nájemným se rozumí celková částka, do které jsou zahrnuty i dobrovolné příplatky Zájemce za doplňkové vybavení a služby Pronajímatele nad rámec základní výbavy a služeb (zejména doplňková příslušenství, vyčištění Vozidla apod.), které si Nájemce může vybrat v Detailu Vozidla, případně jsou mu nabídnuta v rámci komunikace s Campiri, případně s Pronajímatelem, před uzavřením Rezervační smlouvy; Nájemné nezahrnuje smluvní pokuty.
   8. Nájemní smlouvou se rozumí smlouva mezi Pronajímatelem a Zájemcem zakládající Nájem; k jejímu uzavření dojde až při předání Vozidla v den počátku Nájmu.
   9. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   10. Odůvodněnými okolnostmi se rozumí okolnosti odůvodňující prominutí Storno poplatku. Mezi odůvodněné okolnosti patří zejména Překážky vyšší moci či jiné události, které Zájemce nebo Campiri nezavinil, nemohl je předpokládat a nemohl jim ani s vynaložením veškerého úsilí předcházet ani je odvrátit (zejména neočekávaná smrt; vážná nemoc či zranění, odcizení či poškození Vozidla třetí osobou).
   11. Okamžitou rezervací se rozumí Rezervace provedená již na základě provedení Poptávky Zájemcem, tedy bez nutnosti ověření dostupnosti Vozidla u Pronajímatele. Pokud to nevylučuje povaha ustanovení nebo význam pojmu „Okamžitá rezervace“, kde se v těchto Podmínkách hovoří o Rezervaci, myslí se tím i Okamžitá rezervace.
   12. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky Campiri.
   13. Poptávkou se rozumí činnost Zájemce spočívající v reakci na Detail Vozidla za účelem uzavření Rezervační smlouvy, Rezervace Vozidla a zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy; poptávku mohou provést pouze registrovaní Zájemci, a to prostřednictvím Aplikace, případně jinou elektronickou cestou, kterou Campiri umožňuje.
   14. Pronajímatelem se rozumí pronajímatel Vozidel, který na základě Smlouvy o zprostředkování s Campiri poskytuje Campiri informace o nabídce Vozidel, ověřuje dostupnost Vozidel a navrhuje nové možnosti Nájmu odlišné od Poptávky, a uzavírá Nájemní smlouvu se Zájemcem.
   15. Překážkou vyšší moci se rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
    i.objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle Smlouvy, Rezervační smlouvy nebo Nájemní smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
    ii.tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy, Rezervační smlouvy či Nájemní smlouvy;
    iii.tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit. Mezi případy vyšší moci náleží zejména přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; povstání, revoluce nebo vojenské či ozbrojení či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; nepokoje, srocení nebo akty či hrozby terorismu.
   16. Přihlašovacími údaji se rozumí unikátní kombinace přihlašovacího jména Zájemce a hesla zvoleného Zájemcem, které Zájemce uloží do databáze Aplikace při zřízení Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace, a/nebo které Zájemci automaticky vygeneruje Aplikace. Campiri může při Registraci po Zájemci požadovat i jiné než Přihlašovací údaje nutné pro uzavření Rezervační smlouvy a Nájemní smlouvy, jako jsou údaje o řidičském oprávnění.
   17. Registrací se rozumí vytvoření Uživatelského účtu v Aplikaci.
   18. Rezervací se rozumí rezervace Vozidla, kterou Campiri provede na základě Rezervační smlouvy za účelem uzavření Nájemní smlouvy Zájemce s Pronajímatelem, a to po ověření dostupnosti Vozidla Pronajímatelem, ledaže se jedná o Okamžitou rezervaci.
   19. Rezervační smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Campiri a Zájemcem, na základě které se Campiri zavazuje Zájemci rezervovat Vozidlo, zprostředkovat Zájemci uzavření Nájemní smlouvy, a Zájemce se zavazuje zaplatit Campiri Administrativní poplatek a Rezervační zálohu způsobem uvedeným dále v těchto Podmínkách.
   20. Rezervační zálohou se rozumí částka odpovídající 100 % výši Nájemného, nevyplývá-li z těchto Podmínek jinak, kterou Zájemce zaplatí Campiri na základě Rezervační smlouvy, a která bude v případě uzavření Nájemní smlouvy započtena na Nájemné, případně ze které budou strženy smluvní pokuty či jiné platební závazky Zájemce vůči Campiri, zejména peněžité náhrady újmy způsobené porušením povinností Zájemce stanovených v těchto Podmínkách.
   21. Službou se rozumí služba Campiri spočívající ve zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy na základě Rezervační smlouvy, včetně zprostředkování uhrazení Nájemného prostřednictvím Rezervační zálohy, a případně jiných plateb na základě těchto Podmínek.
   22. Storno poplatkem se rozumí smluvní pokuta, kterou je Zájemce povinen Campiri zaplatit v případě zrušení Rezervace za podmínek uvedených v čl. 7.4.4, 7.10 až 7.12 těchto Podmínek.
   23. Smlouvou se rozumí smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Campiri a Zájemcem v souladu s těmito Podmínkami.
   24. Smlouvou o zprostředkování se rozumí smlouva mezi Campiri a Pronajímatelem, na základě které Campiri zprostředkovává Pronajímateli uzavření Nájemních smluv.
   25. Spotřebitelem se rozumí v souladu s § 419 Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
   26. Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část Webu, která je Zájemci přístupná pouze po zadání Přihlašovacích údajů, a na základě kterých může využívat Aplikaci.
   27. Vozidlem se rozumí obytný vůz, karavan či jiné motorové vozidlo určené k dočasnému bydlení, které Pronajímatel prostřednictvím Campiri nabízí na Webu neomezenému okruhu Zájemců za účelem Nájmu.
   28. Webem se rozumí webové stránky https://www.campiri.cz/ nebo https://www.campiri.com/, na kterých Campiri nabízí zprostředkování Nájmu Vozidel a prostřednictvím kterých Campiri umožňuje Zájemcům provést Registraci do Aplikace.
   29. Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si prohlíží Web a využívá Aplikaci za účelem výběru a případně Poptávky s cílem uzavřít Nájemní smlouvu s Pronajímatelem prostřednictvím Campiri, a dále také smluvní strana Rezervační smlouvy.
 3. Podmínky užívání Aplikace
  1. Campiri umožňuje komukoliv přistoupit na Web, bezplatně si prohlížet jeho obsah, včetně Detailu Vozidel, a to i bez Registrace.
  2. Podmínkou užívání Aplikace, prostřednictvím které je možné provést Poptávku a následně uzavřít Rezervační smlouvu, je Registrace. V rámci Registrace Zájemce vyjádří souhlas s těmito Podmínkami. Dokončením Registrace Zájemce uzavírá s Campiri Smlouvu s obsahem určeným těmito Podmínkami.
 4. Role Campiri při provozu Aplikace a poskytování Služby
  1. Campiri provozuje Aplikaci zdarma. Pokud Zájemce hodlá využít Službu Campiri, a tedy uzavřít s Campiri Rezervační smlouvu, účtuje si Campiri za uzavření každé Rezervační smlouvy Administrativní poplatek. Rezervační záloha, kterou Zájemce uhradí Campiri po uzavření Rezervační smlouvy, se v případě uzavření Nájemní smlouvy započte na úhradu Nájemného, a v případě zrušení Rezervace Zájemcem se může započíst na úhradu Storno poplatků či na úhradu jiných pohledávek Campiri vůči Zájemci dle těchto Podmínek.
  2. Campiri vystaví Zájemci daňový doklad vždy pouze za jím poskytnuté Služby (zejména Administrativní poplatek dle čl. 7.3. na základě Rezervační smlouvy za zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy a zprostředkování úhrady Nájemného) a případně další služby poskytované Zájemci ze strany Campiri. Daňový doklad za úhradu Nájemného vystaví Zájemci Pronajímatel, je-li podnikatelem, a to na základě Nájemní smlouvy.
  3. Campiri poskytuje Službu a jedná vůči Zájemci samostatně, nezávisle a na vlastní účet a odpovědnost, pokud tyto Podmínky nestanoví něco jiného.
  4. Zájemce bere na vědomí, že Campiri je oprávněn prověřit identitu i další informace o Zájemci ve veřejných rejstřících, a v případě, že Campiri zjistí nesoulad informací s veřejnými rejstříky, nebo že z informací o Zájemci vyplývá, že by mohl být omezen ve schopnosti splnit své povinnosti, je Campiri oprávněn takovému Zájemci omezit po dobu trvání dané překážky využití Služby.
  5. Campiri není účastníkem ani vedlejším účastníkem vztahů vznikajících na základě Nájemní smlouvy mezi Zájemcem a Pronajímatelem, nenáleží mu žádná práva a není vázán žádnými povinnostmi vyplývajícími z těchto vztahů, včetně povinnosti nahradit Zájemci či Pronajímateli škodu vzniklou porušením jejich smluvních či zákonných povinností souvisejících s Nájemní smlouvou, s výjimkou práv a povinností plynoucích z jeho pozice zprostředkovatele plynoucí ze Smlouvy o zprostředkování; Campiri konkrétně na základě Smlouvy o zprostředkování pro Pronajímatele zajišťuje uhrazení Nájemného z Rezervační zálohy složené Zájemcem. Za řádnou fakturaci Nájemného Zájemci na základě Nájemní smlouvy vždy odpovídá Pronajímatel. Není-li Pronajímatel podnikatelem, nemá povinnost vystavit Zájemci za úhradu nájemného daňový doklad.
 5. Registrace Uživatelského účtu
  1. Podmínkou pro provedení Poptávky a pro následné uzavření Rezervační smlouvy i Nájemní smlouvy je provedení Registrace.
  2. Zájemce provede Registraci a založí si Uživatelský účet vyplněním Přihlašovacích údajů a dalších povinných údajů vyžadovaných pro provedení Registrace.
  3. Zájemce v průběhu Registrace zaškrtne kliknutím na příslušné políčko (tzv. checkbox) souhlas s těmito Podmínkami, případně je informován o tom, jak svým jednáním souhlasí s těmito Podmínkami. Odesláním registračního formuláře Zájemce závazně vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.
  4. V případě úspěšné Registrace zašle Campiri Zájemci automaticky generovaný e-mail s instrukcemi pro aktivaci Uživatelského účtu. Aktivací Uživatelského účtu ze strany Uživatele je dokončena Registrace a je uzavřena Smlouva mezi Zájemcem a Campiri.
  5. Odpovědnost za to, že prohlášení a údaje uvedené Zájemcem při Registraci a v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné, včetně odpovědnosti vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů, nese výlučně Zájemce.
  6. Zájemce se zavazuje zachovávat údaje uvedené v Uživatelském účtu přesné, kompletní a aktuální.
  7. Zájemce není oprávněn registrovat v Aplikaci více než jeden Uživatelský účet bez předchozího schválení ze strany Campiri.
  8. Zájemce není oprávněn umožnit použití Uživatelského účtu třetím osobám a zavazuje se zachovat Přihlašovací údaje v tajnosti. Zájemce se dále zavazuje informovat Campiri bez zbytečného odkladu, pokud zjistí anebo se domnívá, že mu Přihlašovací údaje byly odcizeny, anebo že jakýmkoli jiným způsobem může dojít ke kompromitaci či neoprávněnému užití jeho Uživatelského účtu.
 6. Smlouva, Užívání Aplikace
  1. Předmět. Zájemce je na základě Smlouvy oprávněn užívat Aplikaci od okamžiku dokončení Registrace a od tohoto okamžiku je vázán licenčními podmínkami a dalšími povinnostmi dále uvedenými v tomto článku.
  2. Licence je nevýhradní, bezúplatná, bez územního a množstevního omezení na dobu trvání Smlouvy; Campiri si vyhrazuje právo územní a množstevní rozsah Licence změnit.
   1. Campiri je po uplynutí doby Licence oprávněn znepřístupnit Uživatelský účet Zájemci.
   2. Zájemce nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
   3. Není-li to z jejich povahy vyloučeno, povinnosti Zájemce plynoucí z tohoto článku trvají i po skončení Smlouvy.
  3. Užívání Aplikace.Zájemce je oprávněn Aplikaci užívat v souladu s podmínkami Licence a za následujících podmínek:
   1. Zájemce se zavazuje při užívání Aplikace dodržovat tyto Podmínky a veškeré pokyny a pravidla uvedená v Aplikaci a jednat tak, aby jemu, Campiri ani dalším osobám užíváním Aplikace nevznikla žádná újma. Zájemce zejména:
    i.musí na žádost Campiri předložit Campiri dokumenty prokazující soulad Zájemce s těmito Podmínkami. Do okamžiku prokázání souladu Zájemce s těmito Podmínkami může Campiri Zájemci omezit nebo pozastavit Služby.
    ii.nesmí prostřednictvím Aplikace strojově jakýmkoli způsobem vytěžovat databázi, jež je součástí Aplikace;
    iii.nesmí zjišťovat zdrojový kód Aplikace ani do něj zasahovat, zejména zdrojový kód jakkoliv měnit, upravovat, používat pro vlastní potřebu či pro obchodní nebo jiné účely výslovně nepovolené těmito Podmínkami;
    iv.nesmí využívat interní kanály pro komunikaci s Campiri k reklamním účelům, včetně zasílání obchodních sdělení, ani k šíření nevhodného, nemravného nebo obtěžujícího obsahu.
   2. Zájemce bere na vědomí, že komunikace Zájemce a Campiri ani Zájemce a Pronajímatele v Aplikaci není soukromá, a že Campiri je v zájmu zajištění bezpečnosti Aplikace i ochrany zájmů Campiri, Zájemce a Pronajímatele oprávněn obsah komunikace zpřístupnit na žádost orgánům činným v trestním řízení a Pronajímateli.
   3. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které vloží do databáze Aplikace, jsou částí databáze shromážděné Campiri a stávají se její součástí, aniž by tím Zájemci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  4. Provoz Aplikace, poskytování Služby ze strany Campiri.Campiri je oprávněn:
   1. Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit, nebo ji znepřístupnit, a to z jakéhokoliv důvodu, zejména však z důvodu údržby hardwarového či softwarového vybavení Campiri nebo třetích osob využívaného k provozu Aplikace, či z důvodu aktualizace Aplikace. Campiri může Zájemce předem informovat o odstávce, změně či znepřístupnění Aplikace, a to prostřednictvím Aplikace či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu;
   2. kdykoli Smlouvu, nebo svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy či Rezervační smlouvy postoupit na třetí osobu, s čímž Zájemce výslovně souhlasí; postoupení je účinné okamžikem doručení oznámení Campiri o postoupení na e-mailovou adresu Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu.
  5. Doba trvání Smlouvy.Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  6. Ukončení Smlouvy.Smlouva může za podmínek uvedených v těchto Podmínkách být ukončena:
   1. výpovědí ze strany Zájemce nebo Campiri;
   2. zrušením Uživatelského účtu Zájemcem nebo Campiri.
  7. Výpověď bez uvedení důvodů. Zájemce i Campiri jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 kalendářní měsíc zasláním e-mailu na e mailovou adresu Zájemce/Campiri uvedenou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo v těchto Podmínkách s účinností k okamžiku doručení e-mailu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce, avšak neskončí dříve než dojde ke splnění všech závazků Zájemce z uzavřené Rezervační smlouvy, zejména do doby, než se Campiri dozví o uzavření Nájemní smlouvy.
  8. Zrušení Uživatelského účtu Zájemcem. Zájemce je oprávněn zrušit Uživatelský účet bez uvedení důvodu, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Campiri uvedenou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo v těchto Podmínkách s účinností k okamžiku doručení e-mailu Campiri. Zájemce však není oprávněn zrušit Uživatelský účet, jestliže v okamžiku zrušení Uživatelského účtu trvají jakékoliv závazky Zájemce z uzavřené Rezervační smlouvy.
  9. Zrušení Uživatelského účtu Campiri.Campiri je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu, a následně zrušit Uživatelský účet, jestliže:
   1. se Zájemce ani po předchozím upozornění nepřihlásil ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 1 rok;
   2. Zájemce porušil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách.
   Campiri nemůže zrušit Uživatelský účet, jestliže v okamžiku zrušení Uživatelského účtu trvají jakékoliv závazky Zájemce z uzavřené Rezervační smlouvy. Je však oprávněn omezit nebo pozastavit Zájemci poskytování Služby dle odst. 6.4.1.
  10. Obnovení Uživatelského účtu.V případě vypovězení Smlouvy není Zájemce oprávněn k obnovení Uživatelského účtu či založení nového Uživatelského účtu, nerozhodne-li Campiri jinak. Zájemce bere na vědomí, že v případě založení nového Uživatelského účtu si Campiri vyhrazuje právo jeho Uživatelský účet bez dalšího odstranit.
  11. Důsledky ukončení Smlouvy.V důsledku uplynutí výpovědní doby nebo zrušení Uživatelského účtu Campiri Zájemci Uživatelský účet znepřístupní a odstraní údaje v něm uvedené, nejsou-li nezbytné pro kontrolu plnění Smlouvy, Rezervační smlouvy, či Smlouvy o zprostředkování, ochranu práv Campiri, Zájemce či Pronajímatele či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.
 7. Rezervační smlouva s Campiri
  1. Předmět. Na základě Rezervační smlouvy se Campiri zavazuje provést Rezervaci Vozidla poptávaného Zájemcem, zajistit Zájemci uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímatelem, a na základě Smlouvy o zprostředkování předat Rezervační zálohu uhrazenou Zájemcem Pronajímateli k započtení na Nájemné. Zájemce se zavazuje zaplatit Campiri Administrativní poplatek, zaplatit Rezervační zálohu, na kterou však Campiri nevystavuje Zájemci daňový doklad (viz čl. 4.2.), a dodržovat další povinnosti dále uvedené v těchto Podmínkách.
  2. Uzavření Rezervační smlouvy.Zájemce je oprávněn provést Poptávku. K uzavření Rezervační smlouvy přitom dojde za následujících podmínek:
   1. Nejedná-li se o Okamžitou rezervaci, zajistí Campiri odeslání Poptávky Pronajímateli za účelem ověření dostupnosti Vozidla, anebo dostupnost Vozidla ověří sám. Campiri garantuje Zájemci, že Campiri, nebo Pronajímatel na Poptávku zareaguje bez zbytečného odkladu od doručení Poptávky. Je li Vozidlo dostupné, dojde k potvrzení Poptávky ze strany Pronajímatele nebo Campiri, následně Zájemce svou Poptávku závazně potvrdí, a učiní návrh na uzavření Rezervační smlouvy, poté Campiri zašle Zájemci e-mail s potvrzením Rezervace. V okamžiku doručení e-mailu s potvrzením Rezervace Zájemci je uzavřena Rezervační smlouva. Není-li Vozidlo dostupné, navrhne Campiri sám nebo prostřednictvím Pronajímatele Zájemci změnu Poptávky, zejména zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy na jiné Vozidlo, v jiném termínu, nebo objednání doplňkových služeb. Campiri Zájemci garantuje, že Zájemce bude mít možnost nový návrh Poptávky potvrdit do 48 h od doručení tohoto návrhu. Jestliže Zájemce nový návrh potvrdí, zašle mu Campiri e mail s potvrzením Rezervace. V okamžiku doručení e-mailu s potvrzením Rezervace Zájemci je uzavřena Rezervační smlouva s obsahem daným novou nabídkou Campiri. Jestliže Zájemce nový návrh Poptávky odmítne, dojde ke zrušení Poptávky. Ke zrušení Poptávky může dojít i v případě, že Zájemce na nový návrh Poptávky nereaguje do 48 hodin po doručení nového návrhu Poptávky.
   2. Jedná li se o Okamžitou rezervaci, dojde k provedení Rezervace již na základě provedení Poptávky Zájemcem. Na základě Poptávky Campiri zašle Zájemci e-mail s potvrzením Rezervace. Doručením tohoto e-mailu dojde k uzavření Rezervační smlouvy.
   3. Podmínky Rezervační smlouvy jsou ve zbytku (nad rámec návrhu Campiri/Zájemce) určeny těmito Podmínkami.
  3. Administrativní poplatek.Zájemce se zavazuje uhradit Campiri na základě Rezervační smlouvy Administrativní poplatek za zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy ve výši 10 % z celkové výše Rezervační zálohy (ve výši 100 % Nájemného); Campiri si vyhrazuje možnost Zájemci poskytnout u vybraných Rezervací slevu z Administrativního poplatku. Administrativní poplatek se hradí společně s první splátkou Rezervační zálohy nejpozději neprodleně po uzavření Rezervační smlouvy, jak je stanoveno v odst. 7.4.3 Podmínek, a to způsobem stanoveným v odst. 7.4.1 Podmínek pro Rezervační zálohu. Jestliže Zájemce Administrativní poplatek ve lhůtách stanovených odst. 7.4.3 Podmínek neuhradí, je Campiri oprávněn od Rezervační smlouvy odstoupit. Administrativní poplatek je nevratný, ledaže Zájemce je Spotřebitelem a:
   1. Zájemce ukončil Rezervační smlouvu z důvodu prokazatelného porušení povinností Campiri, nebo
   2. Campiri ukončil Rezervační smlouvu bez uvedení důvodu.
  4. Rezervační záloha.Zájemce se zavazuje uhradit Campiri na základě Rezervační smlouvy Rezervační zálohu, a to za následujících podmínek:
   1. Rezervační záloha může být dle možností nastavených Campiri v Detailu Vozidla hrazena následně:
    i.bezhotovostně platební kartou (debetní či kreditní);
    ii.bezhotovostně na bankovní účet Campiri, a to i prostřednictvím QR platby, je-li tato nabízena.
   2. Povinnost Zájemce zaplatit Rezervační zálohu, případně její část, která má být uhrazena v určitém termínu, je splněna okamžikem jejího připsání na bankovní účet Campiri. Zaplacená částka Rezervační zálohy bude v případě uzavření Nájemní smlouvy započtena na Nájemné v souladu s čl. 4.1., které Zájemci vyúčtuje daňovým dokladem vystaveným na základě Nájemní smlouvy Pronajímatel, je-li Pronajímatel podnikatelem.
   3. Zájemce neprodleně po uzavření Rezervační smlouvy, nejpozději do 2 pracovních dnů, uhradí Campiri Rezervační zálohu ve výši 50 % Nájemného. Jestliže byla Rezervační smlouva uzavřena méně než 14 dní před termínem uzavření Nájemní smlouvy sjednaným v Rezervační smlouvě (dnem předání Vozidla), uhradí Zájemce v termínu uvedeném v tomto odstavci Rezervační zálohu ve výši 100 % Nájemného. Jestliže Zájemce Rezervační zálohu ve lhůtách stanovených tímto odstavcem neuhradí, je Campiri oprávněn od Rezervační smlouvy odstoupit.
   4. Nebyla-li uhrazena Rezervační záloha ve výši 100 % Nájemného, uhradí Zájemce Campiri zbývající část Rezervační zálohy ve výši 50 % Nájemného nejpozději 14 dnů před sjednaným dnem uzavření Nájemní smlouvy (dnem předání Vozidla Pronajímatelem). Jestliže Zájemce zbývající část Rezervační zálohy ve lhůtě stanovené tímto odstavcem neuhradí, je Campiri oprávněn od Rezervační smlouvy odstoupit; v takovém případě je Zájemce povinen zaplatit Campiri Storno poplatek jako při zrušení Rezervace v daném termínu dle odst. 7.10.
  5. Nájemní smlouva.Nájemní smlouva je uzavřena za následujících podmínek:
   1. Nájemní smlouva se uzavírá v okamžiku předání Vozidla ve sjednaný den počátku Nájmu dle Rezervační smlouvy.
   2. Zájemce bere na vědomí, že Pronajímatel může omezit, kdo s ním může uzavřít Nájemní smlouvu, a to zejména věkem a dispozicí řidičským oprávněním k poptávanému typu Vozila platným území států, na kterém má Vozidlo užívat od okamžiku uzavření Nájemní smlouvy. Tato omezení budou uvedena v Detailu Vozidla. Zájemce souhlasem s Podmínkami závazně prohlašuje, že tyto podmínky pro uzavření Nájemní smlouvy (užívání Vozidla) splňuje.
   3. Práva a povinnosti Zájemce a Pronajímatele se řídí Nájemní smlouvou za podmínek určených Pronajímatelem a sjednaných v Rezervační smlouvě. Campiri Zájemci garantuje, že podmínky Nájmu sjednané v Rezervační smlouvě (zejména Nájemné, období trvání Nájmu, služby objednané v ceně Nájemného, smluvní pokuty a poplatky) zůstanou v Nájemní smlouvě zachovány.
   4. Má se za to, že Zájemce s Pronajímatelem Nájemní smlouvu ve sjednaném termínu uzavřeli, neprokážou li Zájemce nebo Pronajímatel něco jiného.
  6. Povinnosti Campiri.Campiri se zavazuje:
   1. zarezervovat Zájemci Vozidlo sjednané na základě Rezervační smlouvy;
   2. předat Zájemci identifikační a kontaktní údaje na Pronajímatele nejpozději 7 dnů před termínem uzavření Nájemní smlouvy sjednaným v Rezervační smlouvě (den předání Vozidla);
   3. zajistit, že Pronajímatel obdrží výši Rezervační zálohy v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy, čímž je Nájemné ve výši odpovídající zaplacené Rezervační záloze Pronajímateli uhrazeno.
   4. jestliže nedojde k uzavření Nájemní smlouvy a je tak sjednáno v těchto Podmínkách, vrátit Zájemci Rezervační zálohu, resp. její část, za podmínek vztahujících se na zrušení Rezervace a neuzavření Nájemní smlouvy uvedených v odst. 7.10 až 7.12;
   5. poskytnout Zájemci veškerou součinnost, kterou je možné po Campiri požadovat tak, aby Zájemce mohl Nájemní smlouvu uzavřít.
  7. Další povinnosti Zájemce.Zájemce se zavazuje:
   1. poskytnout Campiri veškerou součinnost, kterou je možné po něm požadovat a učinit veškeré kroky k tomu, aby došlo k uzavření Nájemní smlouvy v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě (den předání Vozidla);
   2. jestliže nedojde k uzavření Nájemní smlouvy z důvodu na straně Pronajímatele nebo z důvodu Překážky vyšší moci, a Zájemce se bude domáhat vrácení Rezervační zálohy, prokázat Campiri, že k uzavření Nájemní smlouvy nedošlo, a z jakého důvodu; v opačném případě Zájemce bere na vědomí, že nemá na vrácení Rezervační zálohy dle těchto Podmínek nárok.
  8. Změna Rezervační smlouvy. Rezervační smlouva může být změněna na základě dohody Zájemce a Campiri. Zájemce bere na vědomí, že touto změnou může dojít i ke změně termínu uzavření Nájemní smlouvy (dne předání Vozidla).
  9. Doba trvání. Rezervační smlouva se uzavírá na dobu určitou, do termínu uzavření Nájemní smlouvy sjednaného dle Rezervační smlouvy.
  10. Zrušení Rezervace Zájemcem.Zájemce je oprávněn zrušit Rezervaci a ukončit Rezervační smlouvu kdykoliv. Na základě zrušení Rezervace Campiri vrátí Zájemci uhrazenou Rezervační zálohu poníženou o Administrativní poplatek v souladu s čl. 7.3. Podmínek, a to bez zbytečného odkladu po zrušení Rezervace. Zájemce však bere na vědomí, že za zrušení Rezervace mu Campiri může účtovat Storno poplatek dle následujících pravidel: Zájemce zaplatí Campiri Storno poplatek:
   1. ve výši 0 % z celkové výše Rezervační zálohy (odpovídající 100 % výši Nájemného) při zrušení Rezervace do 2 dnů od uzavření Rezervační smlouvy;
   2. ve výši 25 % z celkové výše Rezervační zálohy (odpovídající 100 % výši Nájemného) při zrušení Rezervace od 3. dne po uzavření Rezervační smlouvy do 30 dnů před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy (první den Nájmu);
   3. ve výši 50 % z celkové výše Rezervační zálohy (odpovídající 100 % výši Nájemného) při zrušení Rezervace od 30. dne před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy do 14 dnů před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy;
   4. ve výši 100 % z celkové výše Rezervační zálohy (odpovídající 100 % výši Nájemného) při zrušení Rezervace od 14. dne před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy.
   5. Pokud si Zájemce v průběhu rezervace na Webu zakoupil produkt „Pojištění storna“ od třetí strany - pojišťovny ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196 , jehož nákup prostřednictvím Webu zprostředkovává společnost TUITO s.r.o., IČO: 09731989, se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, Praha 118 00 Praha 6, bere na vědomí, že platba za produkt Pojištění storna není součástí Rezervačního poplatku a nebude tedy v případě zrušení Rezervace Zájemci vrácena.
   Campiri strhne Zájemci při zrušení Rezervace Administrativní poplatek a Storno poplatek z uhrazené částky Rezervační zálohy. Campiri strhne Storno poplatek z Rezervační zálohy. Campiri může Storno poplatek Zájemci vrátit, případně mu jej odpustit, pokud Zájemce prokáže, že ke zrušení Rezervace došlo v důsledku porušení povinností Campiri nebo nastala některá z Odůvodněných okolností. Campiri vrátí Zájemci Administrativní poplatek v případech uvedených v čl. 7.3. Podmínek.
  11. Zrušení Rezervace Campiri. Campiri je oprávněn zrušit Rezervaci a ukončit Rezervační smlouvu kdykoliv, zejména v důsledku prodlení Zájemce s úhradou Rezervační odměny, jednání či opomenutí Pronajímatele, nebo události, na základě kterých Vozidlo již nelze užívat. V takovém případě bez zbytečného odkladu po zrušení Rezervace vrátí Zájemci zaplacenou výši Rezervační zálohy s přihlédnutím k povinnosti Zájemce zaplatit Storno poplatek dle odst. 7.4.4.
  12. Neuzavření Nájemní smlouvy.Neuzavření Nájemní smlouvy má na vztahy mezi Zájemcem a Campiri následující vliv:
   1. Jestliže Nájemní smlouva nebyla uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě z důvodů na straně Pronajímatele, zejména proto, že se k předání nedostavil, nebo proto, že Zájemce odmítl Nájemní smlouvu uzavřít proto, že Vozidlo nebylo ve stavu odpovídajícímu popisu Vozidla v Rezervační smlouvě či způsobilém provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými právními předpisy, nebo Vozidlu chyběly dokumenty potřebné k užívání Vozidla, Zájemce sdělí a prokáže tuto skutečnost a její důvody neprodleně Campiri. V takovém případě má Zájemce nárok na vrácení celé výše uhrazené Rezervační zálohy.
   2. Jestliže Nájemní smlouva nebyla uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě proto, že Zájemce porušil svou povinnost poskytnout Campiri veškerou součinnost a učinit veškeré kroky k tomu, aby došlo k uzavření Nájemní smlouvy dle odst. 7.7.1, považuje se původně sjednaný termín uzavření Nájemní smlouvy za okamžik zrušení Rezervace; Zájemci bude účtován Storno poplatek ve výši 100 % z Rezervační zálohy.
   3. Jestliže Nájemní smlouva nebyla uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě z důvodu Překážky vyšší moci, má Campiri i Zájemce právo ukončit Rezervační smlouvu. V takovém případě Campiri vrátí Zájemci uhrazenou Rezervační zálohu do 14 dnů od ukončení Rezervační smlouvy, nebo mu vystaví poukaz v hodnotě Rezervační zálohy, na základě kterého může provést novou rezervaci. Jestliže je Zájemce Spotřebitelem, může mu Campiri vystavit namísto vrácení Rezervační zálohy poukaz pouze na základě dohody se Zájemcem.
 8. Vyloučení odpovědnosti
  1. Campiri neodpovídá za nepřetržitou dostupnost Webu ani Aplikace, a to zejména s ohledem na situace vymezené v odst. 8.2 těchto Podmínek.
  2. Campiri neodpovídá za nedostupnost Webu ani Aplikace či neaktuálnost dat na Webu či v Aplikaci způsobenou odstávkami či výpadky Webu ani Aplikace.
  3. Campiri negarantuje pravdivost ani přesnost popisu Vozidla v Detailu Vozidla, kvalitu, bezpečnost ani existenci Vozidla, a stejně tak ani plnění Nájemní smlouvy ze strany Pronajímatele.
  4. Campiri není odpovědný za jakékoli jednání Pronajímatele či třetí osoby v souvislosti s Nájemní smlouvou, kterým Zájemci vznikne jakákoli újma.
  5. Campiri není odpovědný za újmu vzniklou Zájemci narušením bezpečnosti Webu či Aplikace v důsledku skutečností, které Campiri nemohl svým jednáním nijak ovlivnit, zejména neoprávněným narušením sítě Internet Zájemce, neoprávněným přístupem do zařízení Zájemce, na kterém se nachází Aplikace či neoprávněným přístupem do Aplikace způsobené nedostatečným zachováním tajnosti Přihlašovacích údajů dle odst. 5.8 Podmínek.
  6. Zájemce se tímto výslovně vzdává svého práva na náhradu jakékoli škody od Campiri, kterou Campiri nezpůsobil úmyslně či z hrubé nedbalosti porušením jakékoliv povinnosti Campiri uvedené v těchto Podmínkách, ve Smlouvě nebo v souvislosti s plněním Smlouvy a využíváním Služby. Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele.
 9. Informace pro Spotřebitele
  1. Tento článek Podmínek je účinný pouze vůči Zájemci, který je Spotřebitelem.
  2. Campiri tímto informuje Zájemce že:
   1. adresa pro doručování písemností Campiri je shodná s výše uvedenou adresou sídla Campiri;
   2. telefonický kontakt na Campiri je +420 737 619 111;
   3. e-mailová adresa Campiri je jedeme@campiri.cz;
   4. Zájemci nevznikají žádné náklady na dodání;
   5. k užívání Webu i Aplikace je třeba přístup k síti Internet a běžný internetový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari apod.);
   6. Zájemce nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, jelikož k poskytnutí Služby na základě Smlouvy dochází již samotnou Registrací, která umožní Zájemci Aplikaci využívat. Zájemce má právo odstoupit od Rezervační smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Rezervační smlouvy za následujících podmínek:
    i.Zájemce výslovně souhlasí a žádá, aby plnění Rezervační smlouvy bylo zahájeno před skončením lhůty pro odstoupení od Rezervační smlouvy dle tohoto odstavce; jestliže Zájemce odstoupil od Rezervační smlouvy, a Campiri již zahájil poskytování Služby, má Campiri právo na přiměřenou náhradu nákladů za již poskytnutou část Služby, a to ve výši součtu Administrativního poplatku a Storno poplatku, který se na daný termín odstoupení od Rezervační smlouvy vztahuje dle odst. 7.10. Campiri je oprávněn započíst dlužné částky na částky, které již od Zájemce obdržel.
    ii.Zájemce může odstoupit od Rezervační smlouvy přímo v rámci komunikace s Campiri, může ale využít také Vzorový formulář pro odstoupení od Rezervační smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí těchto Podmínek, a je dostupný rovněž na Webu;
    iii.Zájemce bere na vědomí, že jestliže Campiri propojil Zájemce s Pronajímatelem za účelem uzavření Nájemní smlouvy, včetně poskytnutí kontaktních údajů na Zájemce a Pronajímatele, nebo jestliže Campiri splnil Rezervační smlouvu na základě souhlasu Zájemce ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Rezervační smlouvy, nemá Zájemce již právo odstoupit od Rezervační smlouvy v souladu s tímto odstavcem;
    iv.v případě odstoupení od Rezervační smlouvy s Campiri dojde k vypořádání všech závazků z ní vyplývajících.
   7. Ve vztahu ke Campiri nevznikají Zájemci žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
   8. Údaje o uzavření Rezervační smlouvy vč. těchto Podmínek jsou uloženy v databázi Campiri a Zájemce k nim má přístup prostřednictvím Aplikace nebo e-mailu s potvrzením Rezervace;
   9. Campiri dodržuje všechny platné a účinné právní předpisy České republiky;
   10. Zájemce je povinen dodržovat tyto Podmínky, které jsou součástí Rezervační smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky;
   11. Dojde-li mezi Campiri a Zájemcem ke sporu, má Zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Zájemce oprávněn podat k České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks).
 10. Rozhodné právo
  1. Tyto Podmínky, smluvní vztahy mezi Campiri a Zájemcem, a veškeré další související právní vztahy, včetně vztahů z odpovědnosti za škodu či jinou újmu, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
  2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, smluvních vztahů mezi Campiri a Zájemcem, jakož i spory související, včetně sporů o platnost uzavřených smluv, budou rozhodovat výlučně soudy České republiky místně příslušné dle sídla Campiri.
  3. Volbou práva uvedenou v odst. 10.1 nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jinak použitelných na právní vztah Campiri a Spotřebitele. Prorogací (volbou příslušnosti soudu) uvedenou v odst. 10.2 nejsou dotčena pravidla pro příslušnost soudů ve sporech se Spotřebiteli.
 11. Použití a změna Podmínek
  1. Nedílnou součástí Rezervační smlouvy jsou tyto Podmínky. Již uzavřené Rezervační smlouvy se řídí Podmínkami účinnými v době jejich uzavření, a to bez ohledu na pozdější změnu těchto Podmínek.
  2. Campiri může znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Ve vztahu k právům a povinnostem vyplývajícím ze Smluv, na základě kterých má Zájemce právo užívat Aplikaci, bude změna Podmínek probíhat za následujících podmínek:
   1. Campiri je povinen Zájemce o změnách informovat v Aplikaci, e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu či jiným vhodným způsobem tak, aby měl Zájemce možnost se s nimi seznámit, a to nejméně 30 dní před tím, než nabude změna účinnosti. Znění Podmínek je účinné dnem stanoveným v nové verzi Podmínek.
   2. Zájemce má právo ve lhůtě 7 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu za podmínek uvedených v odst. 6.7. Pokud Zájemce Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Výpovědí Smlouvy není dotčeno trvání uzavřené Rezervační smlouvy.
 12. Ochrana osobních údajů
  1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů se nachází na webové stránce v sekci Ochrana osobních údajů.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Závazky Zájemce, které vznikly za trvání Smlouvy či Rezervační smlouvy a nebyly dosud splněny, jakož i závazky, které mají dle své povahy vyplývající z Podmínek trvat i po ukončení Smlouvy či Rezervační smlouvy, zejména závazky Zájemce nahradit Campiri vzniklou škodu či uhradit smluvní pokutu (Storno poplatek), ukončením Smlouvy ani Rezervační smlouvy nezanikají.
  2. Nedílnou součástí těchto Podmínek je příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  3. Tam, kde zákon, Smlouva či Rezervační smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
  4. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
  5. Pokud vyjde najevo, že některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Zájemce nebo Campiri neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
  6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. 5. 2024.