Odkiaľ vyrazíteZadajte miesto

Dokument

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Úvodné ustanovenia
  1. V tomto reklamačnom poriadku nájdete údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťou Campiri s.r.o., IČO: 09283447, so sídlom Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5, zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. C 345166 vedená u Městského soudu v Praze, adresa elektronickej pošty: ideme@campiri.sk, telefónne číslo: +420771225608 („Campiri“), spotrebiteľom na základe Zmluvy, Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní alebo Zmluvy o sprostredkovaní poistenia.
  2. Pokiaľ v tomto reklamačnom poriadku nie je uvedené inak, všetky pojmy uvedené s veľkými začiatočnými písmenami majú význam, ktorý je uvedený v Obchodných podmienkach pre záujemcov o vozidlá, dostupné tu https://www.campiri.com/sk-sk/obchodne-podmienky („Obchodné podmienky“).
  3. Campiri zodpovedá výhradne za poskytovanie Služby zo strany Campiri v súlade s Obchodnými podmienkami alebo obchodnými podmienkami pre P2P prenajímateľa. Campiri nie je zodpovedný za akékoľvek konanie Prenajímateľa alebo tretej osoby v súvislosti s Nájomnou zmluvou alebo Poistnou zmluvou, ktorým spotrebiteľovi vznikne akákoľvek škoda. Všetky reklamácie súvisiace s plnením Nájomnej zmluvy je nutné uplatniť priamo u Prenajímateľa. Všetky reklamácie súvisiace s plnením Poistnej zmluvy je nutné uplatniť priamo u Poisťovne.
 2. Reklamácia a práva z vadného plnenia Campiri
  1. Ak spotrebiteľ oznámi riadne a včas Campiri vadu Služby, tak:
   1. ak je vada Služby podstatným porušením zmluvy s Campiri, má spotrebiteľ právo na odstránenie vady, dodaním novej Služby bez vady alebo dodaním chýbajúcej Služby, alebo na odstránenie vady opravou Služby, alebo na primeranú zľavu z ceny Služby, alebo odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ oznámi Campiri, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady; vykonanú voľbu nemôže spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu Campiri, to neplatí, ak spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Campiri vady v primeranej lehote alebo ak oznámi spotrebiteľovi, že vady neodstráni, môže spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z ceny Služby alebo môže od zmluvy s Campiri odstúpiť. Ak nezvolí spotrebiteľ svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy s Campiri.
   2. ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy s Campiri, má spotrebiteľ právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny Služby. Ak Campiri neodstráni vadu Služby včas alebo ju odmietne odstrániť, môže spotrebiteľ požadovať zľavu z ceny Služby alebo môže od zmluvy s Campiri odstúpiť; uskutočnenú voľbu nemôže spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu Campiri. Kým spotrebiteľ neuplatní právo na zľavu z ceny Služby alebo neodstúpi od zmluvy, môže spotrebiteľovi dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Campiri odstrániť podľa svojej voľby opravou Služby alebo dodaním novej Služby; táto voľba nesmie spotrebiteľovi spôsobiť neprimerané náklady.
  2. Do odstránenia vady nemusí spotrebiteľ platiť časť ceny Služby odhadom primerane zodpovedajúcej jeho právu na zľavu. Ak spotrebiteľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo od zmluvy s Campiri z tohto dôvodu odstúpiť.
  3. Spotrebiteľ môže vytknúť vadu Služby (uplatniť reklamáciu) prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu ideme@campiri.com , a to bez zbytočného odkladu po tom, čo mal spotrebiteľ možnosť vadu Služby zistiť, najneskôr do dvoch rokov od poskytnutia danej Služby. Spotrebiteľ dostane od Campiri na e-mail potvrdenie o prijatí reklamácie obsahujúce informáciu o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  4. Campiri o reklamácii rozhodne podľa zložitosti prípadu bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa ale nezapočítava doba potrebná k prípadnému odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Campiri vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Campiri so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty je podstatným porušením zmluvy so spotrebiteľom zo strany Campiri. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Reklamácia a práva z vadného plnenia Prenajímateľa
  1. V prípade, že Prenajímateľ nemá vlastnú úpravu uplatňovania práv vznikajúcich z vadného plnenia a ďalších podmienok na uplatňovanie týchto práv v súvislosti s Nájomnou zmluvou, použijú sa na uplatnenie reklamácie u Prenajímateľa nasledujúce pravidlá tohto článku 3. reklamačného poriadku.
  2. Ak Záujemca oznámi riadne a včas Prenajímateľovi vadu Vozidla, ktorú má Prenajímateľ odstrániť, a ak Prenajímateľ vadu neodstráni bez zbytočného odkladu, tzn. Záujemca môže Vozidlo užívať len s ťažkosťami, má Záujemca právo na primeranú zľavu z Nájomného alebo môže vykonať opravu aj sám a požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov. Ak však vada zásadným spôsobom sťažuje užívanie alebo ak znemožňuje užívanie úplne, má Záujemca právo na odpustenie Nájomného alebo môže Nájom vypovedať bez výpovednej doby.
  3. Záujemca môže vytknúť vadu plnenia z Nájomnej zmluvy (uplatniť reklamáciu) prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu Prenajímateľa, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo mal Záujemca možnosť vadu plnenia z Nájomnej zmluvy zistiť, najneskôr do šiestich mesiacov od začiatku Nájmu. Záujemca dostane od Prenajímateľa na e-mail potvrdenie o prijatí reklamácie obsahujúce informáciu o tom, kedy Záujemca právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Záujemca požaduje, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  4. Prenajímateľ o reklamácii rozhodne podľa zložitosti prípadu ihneď, najneskôr ale do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa ale nezapočítava doba potrebná k prípadnému odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Prenajímateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prenajímateľ so Záujemcom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty je podstatným porušením zmluvy so Záujemcom zo strany Prenajímateľa. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Alternatívne riešenie sporov
  1. Záujemca- spotrebiteľ má právo na tzv. alternatívne riešenie sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.).
  2. Záujemca- Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Campiri so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobím akým Campiri vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Campiri porušil jeho práva. Ak Campiri odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dni od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z.
  3. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z..Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie dotknutá.
  4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť v zmysle ust. § 2 zákona č. 391/2015 Z.z. len spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
  5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Campiri, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
  6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20EUR.
  7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia maximálne do výšky 5EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporu orgánmi ARS je bezodplatné (samotné vedenie konania). Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu a úhradu podľa ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. (úhrada za materiálne náklady zhotovenia kópií, zadováženia trvanlivých nosičov a odoslania trvanlivých nosičov), nesmie subjekt ARS vyžadovať.


Tento reklamačný poriadok je účinný od [21.2.2022].