Odkiaľ vyrazíteZadajte miesto

Dokument

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre záujemcov o vozidlá

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi nami, ako Campiri s.r.o., so sídlom Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5, IČO: 09283447, (ďalej aj ako „Campiri“) a vami, ako Záujemcom- fyzickou alebo právnickou osobou, vznikajúce v súvislosti s používaním Aplikácie a poskytovaním Služby.
  2. Berte prosím na vedomie, že na základe týchto Podmienok môžu byť Záujemcovi udelené zmluvné pokuty (sankcie) v podobe Storno poplatkov. Tie však môžu byť od Záujemcu požadované iba vo vybraných prípadoch, ktoré súvisia so zrušením Rezervácie alebo neuzatvorením Nájomnej zmluvy Záujemcom. Konkrétne znenie ustanovení so záväzkom Záujemcu uhradiť Storno poplatky je uvedené v ods. 7.4.4, 7.10 až 7.12 a je zvýraznené tučne.
 2. Vymedzenie pojmov
  1. V týchto obchodných podmienkach nájdete pojmy s veľkým písmenom, ktoré majú význam uvedený v nasledujúcich definíciách:
   1. Administratívnym poplatkom sa rozumie poplatok, ktorý je Záujemca povinný uhradiť Campiri za uskutočnenie Rezervácie Vozidla. Jeho výška je stanovená v ods. 7.3 Podmienok.
   2. Aplikáciou sa rozumie internetová aplikácia „Campiri“, ktorá je dostupná na Webe po Registrácii, a prostredníctvom ktorej môžu registrovaní Záujemcovia uzatvárať s Campiri Rezervačnú zmluvu s cieľom sprostredkovania uzavretia Nájomnej zmluvy s Prenajímateľmi.
   3. Campiri sa rozumie obchodná spoločnosť Campiri s.r.o., IČO: 09283447, so sídlom Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5 zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 345166 vedená na Mestskom súde v Prahe, adresa elektronickej pošty: ideme@campiri.sk, telefónne číslo: +420 737 619 111 ako poskytovateľ Služby. Vyššie uvedeným je splnená informačná povinnosť v zmysle ust. § 4 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
   4. Detailom Vozidla sa rozumie na Webe dostupný opis Vozidla a základné informácie o podmienkach Nájomnej zmluvy; nejde však o návrh na uzavretie Rezervačnej zmluvy ani Nájomnej zmluvy.
   5. Licenciou sa rozumie nevýhradná licencia na používanie Aplikácie, ktorú Campiri udeľuje Záujemcovi za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.
   6. Nájmom sa rozumie právny vzťah medzi Prenajímateľom a Záujemcom, v rámci ktorého je Prenajímateľ povinný prenechať Záujemcovi Vozidlo na dočasné používanie, a Záujemca je povinný Prenajímateľovi za prenechanie Vozidla uhradiť Nájomné.
   7. Nájomným sa rozumie cena uvedená v Detaile Vozidla či stanovená v rámci komunikácie Campiri, prípadne Prenajímateľa a Záujemcu v Aplikácii podľa výberu obdobia trvania Nájmu a doplnkového vybavenia a služieb Záujemcom, ktorú sa Záujemca na základe Nájomnej zmluvy zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi za Nájom Vozidla. Nájomným sa rozumie celková čiastka, do ktorej sú zahrnuté aj dobrovoľné príplatky Záujemcu za doplnkové vybavenie a služby Prenajímateľa nad rámec základnej výbavy a služieb (najmä doplnkové príslušenstvo, vyčistenie Vozidla a pod.), ktoré si Nájomca môže vybrať v Detaile Vozidla, prípadne sú mu ponúknuté v rámci komunikácie s Campiri, prípadne s Prenajímateľom, pred uzavretím Rezervačnej zmluvy; Nájomné nezahŕňa zmluvné pokuty.
   8. Nájomnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Prenajímateľom a Záujemcom zakladajúca Nájom; k jej uzavretiu dôjde až pri odovzdaní Vozidla v deň začiatku Nájmu.
   9. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 89/2012 Sb., český občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
   10. Odôvodnenými okolnosťami sa rozumejú okolnosti odôvodňujúce odpustenie Storno poplatku. Medzi odôvodnené okolnosti patria najmä prekážky vyššej moci (vis maior) či iné udalosti, ktoré Záujemca alebo Campiri nezavinil, nemohol ich predpokladať a nemohol im ani s vynaložením všetkého úsilia predchádzať ani ich odvrátiť (najmä neočakávaná smrť; vážna choroba či zranenie, odcudzenie či poškodenie Vozidla treťou osobou a iné).
   11. Okamžitou rezerváciou sa rozumie Rezervácia vykonaná už na základe vykonania Dopytu Záujemcom, teda bez nutnosti overenia dostupnosti Vozidla u Prenajímateľa. Pokiaľ to nevylučuje povaha ustanovení alebo význam pojmu „Okamžitá rezervácia“, kde sa v týchto Podmienkach hovorí o Rezervácii, myslí sa tým aj Okamžitá rezervácia.
   12. Podmienkami sa rozumejú tieto obchodné podmienky Campiri.
   13. Dopytom sa rozumie činnosť Záujemcu spočívajúca v reakcii na Detail Vozidla za účelom uzavretia Rezervačnej zmluvy, Rezervácie Vozidla a sprostredkovania uzavretia Nájomnej zmluvy; dopyt môžu vykonať iba registrovaní Záujemcovia, a to prostredníctvom Aplikácie, prípadne inou elektronickou cestou, ktorú Campiri umožňuje.
   14. Prenajímateľom sa rozumie prenajímateľ Vozidiel, ktorý na základe Zmluvy o sprostredkovaní s Campiri poskytuje Campiri informácie o ponuke Vozidiel, overuje dostupnosť Vozidiel a navrhuje nové možnosti Nájmu odlišné od Dopytu, a uzatvára Nájomnú zmluvu so Záujemcom.
   15. Prekážkou vyššej moci sa rozumie udalosť, ktorá spĺňa kumulatívne nasledujúce znaky:
    i.objektívne znemožňuje niektorej zo zmluvných strán plnenie niektorej z jej povinností podľa Zmluvy, Rezervačnej zmluvy alebo Nájomnej zmluvy (objektívna nemožnosť je v príčinnej súvislosti s touto udalosťou);
    ii.túto udalosť nemohla príslušná zmluvná strana s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť ani predvídať pred uzavretím Zmluvy, Rezervačnej zmluvy či Nájomnej zmluvy;
    iii.táto udalosť je mimo vplyvu zmluvných strán a žiadna zo zmluvných strán nemohla tejto udalosti zamedziť. Mezi případy vyšší moci náleží zejména přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; povstání, revoluce nebo vojenské či ozbrojení či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; nepokoje, srocení nebo akty či hrozby terorismu. Medzi prípady vyššej moci patria najmä prírodné katastrofy (najmä požiare, výbuchy, zemetrasenia, prílivové vlny, povodne, epidémie); vojna, ozbrojené konflikty (bez ohľadu na to, či bola vyhlásená vojna alebo nie), invázia, akt nepriateľského štátu, mobilizácia, zabavenie majetku alebo embargo; povstanie, revolúcia alebo vojenské či ozbrojené či násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna; nepokoje, zhromaždenia alebo akty či hrozby terorizmu.
   16. Prihlasovacími údajmi sa rozumie unikátna kombinácia prihlasovacieho mena Záujemcu a hesla zvoleného Záujemcom, ktoré Záujemca uloží do databázy Aplikácie pri zriadení Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie, a/alebo ktoré Záujemcovi automaticky vygeneruje Aplikácia. Campiri môže pri Registrácii od Záujemcu požadovať aj iné ako Prihlasovacie údaje nutné na uzavretie Rezervačnej zmluvy a Nájomnej zmluvy, ako sú údaje o vodičskom oprávnení.
   17. Registráciou sa rozumie vytvorenie Užívateľského účtu v Aplikácii.
   18. Rezerváciou sa rozumie rezervácia Vozidla, ktorú Campiri vykoná na základe Rezervačnej zmluvy za účelom uzavretia Nájomnej zmluvy Záujemcu s Prenajímateľom, a to po overení dostupnosti Vozidla Prenajímateľom, iba ak sa jedná o Okamžitú rezerváciu.
   19. Rezervačnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Campiri a Záujemcom, na základe ktorej sa Campiri zaväzuje Záujemcovi rezervovať Vozidlo, sprostredkovať Záujemcovi uzavretie Nájomnej zmluvy, a Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Campiri Administratívny poplatok a Rezervačnú zálohu spôsobom uvedeným ďalej v týchto Podmienkach.
   20. Rezervačnou zálohou sa rozumie suma zodpovedajúca výške Nájomného, ​​ktorú Záujemca zaplatí Campiri na základe Rezervačnej zmluvy, a ktorá bude v prípade uzavretia Nájomnej zmluvy započítaná na Nájomné, prípadne z ktorej budú strhnuté zmluvné pokuty či iné platobné záväzky Záujemcu voči Campiri, najmä peňažné náhrady ujmy spôsobenej porušením povinností Záujemcu stanovených v týchto Podmienkach.
   21. Službou sa rozumie služba Campiri spočívajúca v sprostredkovaní uzavretia Nájomnej zmluvy na základe Rezervačnej zmluvy, vrátane sprostredkovania uhradenia Nájomného prostredníctvom Rezervačnej zálohy, a prípadne iných platieb na základe týchto Podmienok.
   22. Storno poplatkom sa rozumie zmluvná pokuta, ktorú je Záujemca povinný Campiri zaplatiť v prípade zrušenia Rezervácie za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.
   23. Zmluvou sa rozumie zmluva o používaní Aplikácie uzavretá medzi Campiri a Záujemcom v súlade s týmito Podmienkami.
   24. Zmluvou o sprostredkovaní sa rozumie zmluva medzi Campiri a Prenajímateľom, na základe ktorej Campiri sprostredkováva Prenajímateľovi uzavretie Nájomných zmlúv.
   25. Spotrebiteľom sa rozumie v zmysle ust. § 52. ods.4 Občianskeho zákonníka každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tiež sa tiež sa ním rozumie v zmysle ust. § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
   26. Podnikateľom sa rozumie v zmysle ust. § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
   27. Podnikateľom sa taktiež pre účely Podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Záujemca v zmluve svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
   28. Užívateľským účtom sa rozumie neverejná časť Webu, ktorá je Záujemcovi prístupná iba po zadaní Prihlasovacích údajov, a na základe ktorých môže využívať Aplikáciu.
   29. Vozidlom sa rozumie obytné vozidlo, karavan či iné motorové vozidlo určené na dočasné bývanie, ktoré Prenajímateľ prostredníctvom Campiri ponúka na Webe neobmedzenému okruhu Záujemcov za účelom Nájmu.
   30. Webomsa rozumie webová stránka https://www.campiri.com/sk-sk, na ktorej Campiri ponúka sprostredkovanie Nájmu Vozidiel a prostredníctvom ktorej Campiri umožňuje Záujemcom vykonať Registráciu do Aplikácie.
   31. Záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá Web a využíva Aplikáciu za účelom výberu a prípadne Dopytu s cieľom uzatvoriť Nájomnú zmluvu s Prenajímateľom prostredníctvom Campiri, a ďalej tiež zmluvná strana Rezervačnej zmluvy.
 3. Podmienky používania Aplikácie
  1. Campiri umožňuje komukoľvek pristúpiť na Web, bezplatne si prezerať jeho obsah, vrátane Detailu Vozidiel, a to aj bez Registrácie.
  2. Podmienkou používania Aplikácie, prostredníctvom ktorej je možné vykonať Dopyt a následne uzavrieť Rezervačnú zmluvu, je Registrácia. V rámci Registrácie Záujemca vyjadrí súhlas s týmito Podmienkami. Dokončením Registrácie Záujemca uzatvára s Campiri Zmluvu s obsahom určeným týmito Podmienkami.
 4. Úloha Campiri pri prevádzke Aplikácie a poskytovaní Služby
  1. Campiri prevádzkuje Aplikáciu zadarmo. Pokiaľ Záujemca chce využiť Službu Campiri, a teda uzavrieť s Campiri Rezervačnú zmluvu, účtuje si Campiri za uzatvorenie každej Rezervačnej zmluvy Administratívny poplatok. Rezervačná záloha, ktorú Záujemca uhradí Campiri po uzavretí Rezervačnej zmluvy, sa v prípade uzavretia Nájomnej zmluvy započíta na úhradu Nájomného, ​​a v prípade zrušenia Rezervácie Záujemcom sa môže započítať na úhradu Storno poplatkov či na úhradu iných pohľadávok Campiri voči Záujemcovi podľa týchto Podmienok.
  2. Campiri poskytuje Službu a koná voči Záujemcovi samostatne, nezávisle a na vlastný účet a zodpovednosť, ak tieto Podmienky nestanovujú niečo iné.
  3. Záujemca berie na vedomie, že Campiri je oprávnený preveriť identitu aj ďalšie informácie o Záujemcovi vo verejných registroch, a v prípade, že Campiri zistí nesúlad informácií s verejnými registrami, alebo že z informácií o Záujemcovi vyplýva, že by mohol byť obmedzený v schopnosti splniť svoje povinnosti, je Campiri oprávnený takému Záujemcovi obmedziť po dobu trvania danej prekážky využitie Služby.
  4. Campiri nie je účastníkom ani vedľajším účastníkom vzťahov vznikajúcich na základe Nájomnej zmluvy medzi Záujemcom a Prenajímateľom, nepatria mu žiadne práva a nie je viazaný žiadnymi povinnosťami vyplývajúcimi z týchto vzťahov, vrátane povinnosti nahradiť Záujemcovi či Prenajímateľovi škodu vzniknutú porušením ich zmluvných či zákonných povinností súvisiacich s Nájomnou zmluvou, s výnimkou práv a povinností plynúcich z jeho pozície sprostredkovateľa plynúcej zo Zmluvy o sprostredkovaní; Campiri konkrétne na základe Zmluvy o sprostredkovaní pre Prenajímateľa zabezpečuje úhradu Nájomného z Rezervačnej zálohy zaplatenej Záujemcom.
 5. Registrácia Užívateľského účtu
  1. Podmienkou pre vykonanie Dopytu a následné uzavretie Rezervačnej zmluvy aj Nájomnej zmluvy je Registrácia.
  2. Záujemca vykoná Registráciu a založí si Užívateľský účet vyplnením Prihlasovacích údajov a ďalších povinných údajov vyžadovaných na vykonanie Registrácie.
  3. Záujemca v priebehu Registrácie zaškrtne kliknutím na príslušné políčko (tzv. checkbox) súhlas s týmito Podmienkami, prípadne je informovaný o tom, akým svojim konaním súhlasí s týmito Podmienkami. Odoslaním registračného formulára Záujemca záväzne vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami.
  4. V prípade úspešnej Registrácie zašle Campiri Záujemcovi automaticky generovaný e-mail s inštrukciami na aktiváciu Užívateľského účtu. Aktiváciou Užívateľského účtu zo strany Užívateľa je dokončená Registrácia a je uzatvorená Zmluva medzi Záujemcom a Campiri.
  5. Zodpovednosť za to, že vyhlásenia a údaje uvedené Záujemcom pri Registrácii a v Užívateľskom účte sú pravdivé a správne, vrátane zodpovednosti vyplývajúcej z nesprávneho alebo nepravdivého uvedenia údajov, nesie výlučne Záujemca.
  6. Záujemca sa zaväzuje zachovávať údaje uvedené v Užívateľskom účte presné, kompletné a aktuálne.
  7. Záujemca nie je oprávnený registrovať v Aplikácii viac ako jeden Užívateľský účet bez predchádzajúceho schválenia zo strany Campiri.
  8. Záujemca nie je oprávnený umožniť použitie Užívateľského účtu tretím osobám a zaväzuje sa zachovať Prihlasovacie údaje v tajnosti. Záujemca sa ďalej zaväzuje informovať Campiri bez zbytočného odkladu, pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že mu Prihlasovacie údaje boli odcudzené, alebo že akýmkoľvek iným spôsobom môže dôjsť ku kompromitácii či neoprávnenému použitiu jeho Užívateľského účtu.
 6. Zmluva, Používanie Aplikácie
  1. Predmet. Záujemca je na základe Zmluvy oprávnený používať Aplikáciu od okamihu dokončenia Registrácie a od tohto okamihu je viazaný licenčnými podmienkami a ďalšími povinnosťami ďalej uvedenými v tomto článku.
  2. Licencia Campiri udeľuje Záujemcovi Licenciu na použitie Aplikácie v rozsahu a za podmienok uvedených v užívateľskom prostredí Aplikácie a za nasledujúcich podmienok:
   1. Licencia je nevýhradná, bezodplatná, bez územného a množstvového obmedzenia na dobu trvania Zmluvy; Campiri si vyhradzuje právo zmeniť územný a množstvový rozsah Licencie.
   2. Campiri je po uplynutí doby Licencie oprávnený zneprístupniť Užívateľský účet Záujemcovi.
   3. Záujemca nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu na používanie Aplikácie. Ak to nie je z ich povahy vylúčené, povinnosti Záujemcu plynúce z tohto článku trvajú aj po skončení Zmluvy.
  3. Používanie Aplikácie.Záujemca je oprávnený Aplikáciu používať v súlade s podmienkami Licencie a za nasledujúcich podmienok:
   1. Záujemca sa zaväzuje pri používaní Aplikácie dodržiavať tieto Podmienky a všetky pokyny a pravidlá uvedené v Aplikácii a konať tak, aby jemu, Campiri ani ďalším osobám používaním Aplikácie nevznikla žiadna ujma. Záujemca najmä:
    i.musí na žádost Campiri předložit Campiri dokumenty prokazující soulad Zájemce s těmito Podmínkami. Do okamžiku prokázání souladu Zájemce s těmito Podmínkami může Campiri Zájemci omezit nebo pozastavit Služby.
    ii.nesmie prostredníctvom Aplikácie strojovo akýmkoľvek spôsobom vyťažovať databázu, ktorá je súčasťou Aplikácie;
    iii.nesmie zisťovať zdrojový kód Aplikácie ani do neho zasahovať, najmä zdrojový kód akokoľvek meniť, upravovať, používať pre vlastnú potrebu či na obchodné alebo iné účely výslovne nepovolené týmito Podmienkami;
    iv.nesmie využívať interné kanály na komunikáciu s Campiri na reklamné účely, vrátane zasielania obchodných oznámení, ani na šírenie nevhodného, ​​nemravného alebo obťažujúceho obsahu.
   2. Záujemca berie na vedomie, že komunikácia Záujemcu a Campiri ani Záujemcu a Prenajímateľa v Aplikácii nie je súkromná, a že Campiri je v záujme zaistenia bezpečnosti Aplikácie aj ochrany záujmov Campiri, Záujemcu a Prenajímateľa oprávnený obsah komunikácie sprístupniť na žiadosť orgánom činným v trestnom konaní a Prenajímateľovi.
   3. Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky údaje, ktoré vloží do databázy Aplikácie, sú súčasťou databázy zhromaždenej Campiri a stávajú sa jej súčasťou bez toho, aby tým Záujemcovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
  4. Prevádzka Aplikácie, poskytovanie Služby zo strany Campiri.Campiri je oprávnený:
   1. Aplikáciu alebo jej časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť, alebo ju zneprístupniť, a to z akéhokoľvek dôvodu, najmä však z dôvodu údržby hardvérového alebo softvérového vybavenia Campiri alebo tretích osôb využívaného na prevádzku Aplikácie, či z dôvodu aktualizácie Aplikácie. Campiri môže Záujemcu vopred informovať o odstávke, zmene či zneprístupnení Aplikácie, a to prostredníctvom Aplikácie či e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v Užívateľskom účte;
   2. aj bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služby Záujemcovi, najmä neumožniť Záujemcovi vykonávať Dopyt, a to na základe podozrenia, že Záujemca porušuje tieto Podmienky, je proti nemu vedené konkurzné konanie, alebo sa dopúšťa iného porušenia, ktoré môže ovplyvniť riadne plnenie Zmluvy či Rezervačnej zmluvy;
   3. kedykoľvek Zmluvu, alebo svoje práva či povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy či Rezervačnej zmluvy postúpiť na tretiu osobu, s čím Záujemca výslovne súhlasí; postúpenie je účinné okamihom doručenia oznámenia Campiri o postúpení na e-mailovú adresu Záujemcu uvedenú v Užívateľskom účte.
  5. Doba trvania Zmluvy.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  6. Ukončenie zmluvy.Zmluva môže za podmienok uvedených v týchto Podmienkach byť ukončená:
   1. výpoveďou zo strany Záujemcu alebo Campiri;
   2. zrušením Užívateľského účtu Záujemcom alebo Campiri.
  7. Výpoveď bez uvedenia dôvodov. Záujemca aj Campiri sú oprávnení vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 kalendárny mesiac zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Záujemcu/Campiri uvedenú v užívateľskom rozhraní Aplikácie alebo v týchto Podmienkach s účinnosťou k okamihu doručenia e-mailu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a končí posledným dňom tohto kalendárneho mesiaca, avšak neskončí skôr, než dôjde ku splneniu všetkých záväzkov Záujemcu z uzavretej Rezervačnej zmluvy, najmä do doby, než sa Campiri dozvie o uzavretí Nájomnej zmluvy.
  8. Zrušenie Užívateľského účtu Záujemcom.Záujemca je oprávnený zrušiť Užívateľský účet bez uvedenia dôvodu, a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Campiri uvedenú v užívateľskom rozhraní Aplikácie alebo v týchto Podmienkach s účinnosťou k okamihu doručenia e-mailu Campiri (ideme@campiri.sk). Záujemca však nie je oprávnený zrušiť Užívateľský účet, ak v okamihu zrušenia Užívateľského účtu trvajú akékoľvek záväzky Záujemcu z uzavretej Rezervačnej zmluvy.
  9. Zrušenie Užívateľského účtu Campiri.Campiri je oprávnený vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Záujemcu uvedenú v Užívateľskom účte, a následne zrušiť Užívateľský účet, ak:
   1. sa Záujemca ani po predchádzajúcom upozornení neprihlásil k svojmu Užívateľskému účtu po dobu dlhšiu ako 1 rok;
   2. Záujemca porušil niektorú z povinností uvedených v týchto Podmienkach.
   Campiri nemôže zrušiť Užívateľský účet, ak v okamihu zrušenia Užívateľského účtu trvajú akékoľvek záväzky Záujemcu z uzavretej Rezervačnej zmluvy. Je však oprávnený obmedziť alebo pozastaviť Záujemcovi poskytovanie Služby podľa ods. 6.4.1.
  10. Obnovenie Užívateľského účtu.V prípade vypovedania Zmluvy nie je Záujemca oprávnený obnoviť Užívateľský účet či založiť nový Užívateľský účet, ak nerozhodne Campiri inak. Záujemca berie na vedomie, že v prípade založenia nového Užívateľského účtu si Campiri vyhradzuje právo jeho Užívateľský účet bez ďalšieho odstrániť.
  11. Dôsledky ukončenia Zmluvy.V dôsledku uplynutia výpovednej lehoty alebo zrušenia Užívateľského účtu Campiri Záujemcovi Užívateľský účet zneprístupní a odstráni údaje v ňom uvedené, ak nie sú nevyhnutné pre kontrolu plnenia Zmluvy, Rezervačnej zmluvy, či Zmluvy o sprostredkovaní, ochranu práv Campiri, Záujemcu či Prenajímateľa či plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
 7. Rezervačná zmluva s Campiri
  1. Predmet. Na základe Rezervačnej zmluvy sa Campiri zaväzuje vykonať Rezerváciu Vozidla dopytovaného Záujemcom, zabezpečiť Záujemcovi uzavretie Nájomnej zmluvy s Prenajímateľom, a na základe Zmluvy o sprostredkovaní odovzdať Rezervačnú zálohu uhradenú Záujemcom Prenajímateľovi na započítanie na Nájomné. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Campiri Administratívny poplatok, zaplatiť Rezervačnú zálohu, a dodržiavať ďalšie povinnosti ďalej uvedené v týchto Podmienkach.
  2. Uzavretie Rezervačnej zmluvy.Záujemca je oprávnený vykonať Dopyt. K uzavretiu Rezervačnej zmluvy pritom dôjde za nasledujúcich podmienok:
   1. Ak nejde o Okamžitú rezerváciu, zaistí Campiri odoslanie Dopytu Prenajímateľovi za účelom overenia dostupnosti Vozidla, alebo dostupnosť Vozidla overí sám. Campiri garantuje Záujemcovi, že Campiri alebo Prenajímateľ na Dopyt zareaguje bez zbytočného odkladu od doručenia Dopytu. Ak je Vozidlo dostupné, dôjde k potvrdeniu Dopytu zo strany Prenajímateľa alebo Campiri, následne Záujemca svoj Dopyt záväzne potvrdí, a urobí návrh na uzavretie Rezervačnej zmluvy, potom Campiri zašle Záujemcovi e-mail s potvrdením Rezervácie. V okamihu doručenia e-mailu s potvrdením Rezervácie Záujemcovi je uzavretá Rezervačná zmluva. Ak nie je Vozidlo dostupné, navrhne Campiri sám alebo prostredníctvom Prenajímateľa Záujemcovi zmenu Dopytu, najmä sprostredkovanie uzavretia Nájomnej zmluvy na iné Vozidlo, v inom termíne, alebo objednanie doplnkových služieb. Campiri Záujemcovi garantuje, že Záujemca bude mať možnosť nový návrh Dopytu potvrdiť do 48 h od doručenia tohto návrhu. Ak Záujemca nový návrh potvrdí, zašle mu Campiri e-mail s potvrdením Rezervácie. V okamihu doručenia e-mailu s potvrdením Rezervácie Záujemcovi je uzatvorená Rezervačná zmluva s obsahom daným novou ponukou Campiri. Ak Záujemca nový návrh Dopytu odmietne, dôjde ku zrušeniu Dopytu. Ku zrušeniu Dopytu môže dôjsť aj v prípade, že Záujemca na nový návrh Dopytu nereaguje do 48 hodín po doručení nového návrhu Dopytu.
   2. Ak ide o Okamžitú rezerváciu, dôjde k vykonaniu Rezervácie už na základe vykonania Dopytu Záujemcom. Na základe Dopytu Campiri zašle Záujemcovi e-mail s potvrdením Rezervácie. Doručením tohto e-mailu dôjde k uzavretiu Rezervačnej zmluvy.
   3. Podmienky Rezervačnej zmluvy sú vo zvyšku (nad rámec návrhu Campiri/Záujemca) určené týmito Podmienkami.
  3. Administratívny poplatok.Záujemca sa zaväzuje uhradiť Campiri na základe Rezervačnej zmluvy Administratívny poplatok za sprostredkovanie uzavretia Nájomnej zmluvy vo výške 10 % z Rezervačnej zálohy; Campiri si vyhradzuje možnosť Záujemcovi poskytnúť v prípade vybraných Rezervácií zľavu z Administratívneho poplatku. Administratívny poplatok sa hradí spoločne s prvou splátkou Rezervačnej zálohy najneskôr bezodkladne po uzavretí Rezervačnej zmluvy, ako je stanovené v ods. 7.4.3 Podmienok, a to spôsobom stanoveným v ods. 7.4.1 Podmienok pre Rezervačnú zálohu. Ak Záujemca Administratívny poplatok v lehotách stanovených ods 7.4.3 Podmienok neuhradí, je Campiri oprávnený od Rezervačnej zmluvy odstúpiť. Administratívny poplatok je nevratný, s výnimkou prípadov, kedy je Záujemca Spotrebiteľom a:
   1. Záujemca ukončil Rezervačnú zmluvu z dôvodu preukázateľného porušenia povinností Campiri, alebo
   2. Campiri ukončil Rezervačnú zmluvu bez uvedenia dôvodu.
  4. Rezervačná záloha (tučne o storno poplatku).Záujemca sa zaväzuje uhradiť Campiri na základe Rezervačnej zmluvy Rezervačnú zálohu, a to za nasledujúcich podmienok:
   1. Rezervačná záloha môže byť podľa možností nastavených Campiri v Detaile Vozidla hradená následne:
    i.bezhotovostne platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou);
    ii.bezhotovostne na bankový účet Campiri, a to aj prostredníctvom QR platby, ak je táto ponúkaná.
   2. Povinnosť Záujemcu zaplatiť Rezervačnú zálohu, prípadne jej časť, ktorá má byť uhradená v určitom termíne, je splnená okamihom jej pripísania na bankový účet Campiri.
   3. Záujemca bezodkladne po uzavretí Rezervačnej zmluvy, najneskôr do 2 pracovných dní, uhradí Campiri Rezervačnú zálohu vo výške 50 % Nájomného. Ak bola Rezervačná zmluva uzavretá menej ako 14 dní pred termínom uzavretia Nájomnej zmluvy dohodnutým v Rezervačnej zmluve (dňom odovzdania Vozidla), uhradí Záujemca v termíne uvedenom v tomto odseku Rezervačnú zálohu vo výške 100 % Nájomného. Ak Záujemca Rezervačnú zálohu v lehotách stanovených týmto odsekom neuhradí, je Campiri oprávnený od Rezervačnej zmluvy odstúpiť.
   4. Ak nebola uhradená Rezervačná záloha vo výške 100 % Nájomného, uhradí Záujemca Campiri zvyšnú časť Rezervačnej zálohy vo výške 50 % Nájomného najneskôr 14 dní pred dohodnutým dňom uzavretia Nájomnej zmluvy (dňom odovzdania Vozidla Prenajímateľom). Ak Záujemca zvyšnú časť Rezervačnej zálohy v lehote stanovenej týmto odsekom neuhradí, je Campiri oprávnený od Rezervačnej zmluvy odstúpiť; v takom prípade je Záujemca povinný zaplatiť Campiri Storno poplatok ako pri zrušení Rezervácie v danom termíne podľa ods. 7.10.
  5. Nájomná zmluva.Nájomná zmluva je uzatvorená za nasledujúcich podmienok:
   1. Nájomná zmluva sa uzatvára v okamihu odovzdania Vozidla v dohodnutý deň začiatku Nájmu podľa Rezervačnej zmluvy.
   2. Záujemca berie na vedomie, že Prenajímateľ môže obmedziť, kto s ním môže uzavrieť Nájomnú zmluvu, a to najmä vekom a dispozíciou vodičským oprávnením k dopytovanému typu Vozidla platným na území štátov, na ktorom má Vozidlo používať od okamihu uzavretia Nájomnej zmluvy. Tieto obmedzenia budú uvedené v Detaile Vozidla. Záujemca súhlasom s Podmienkami záväzne vyhlasuje, že tieto podmienky na uzavretie Nájomnej zmluvy (používanie Vozidla) spĺňa.
   3. Práva a povinnosti Záujemcu a Prenajímateľa sa riadia Nájomnou zmluvou za podmienok určených Prenajímateľom a dojednaných v Rezervačnej zmluve. Campiri Záujemcovi garantuje, že podmienky Nájmu dohodnuté v Rezervačnej zmluve (najmä Nájomné, obdobie trvania Nájmu, služby objednané v cene Nájomného, ​​zmluvné pokuty a poplatky) zostanú v Nájomnej zmluve zachované.
   4. Má sa za to, že Záujemca s Prenajímateľom Nájomnú zmluvu v dohodnutom termíne uzavreli, ak Záujemca alebo Prenajímateľ nepreukážu niečo iné.
  6. Povinnosti Campiri.Campiri sa zaväzuje:
   1. zarezervovať Záujemcovi Vozidlo dohodnuté na základe Rezervačnej zmluvy;
   2. odovzdať Záujemcovi identifikačné a kontaktné údaje na Prenajímateľa najneskôr 7 dní pred termínom uzavretia Nájomnej zmluvy dohodnutým v Rezervačnej zmluve (deň odovzdania Vozidla);
   3. zabezpečiť, že Prenajímateľ dostane čiastku Rezervačnej zálohy v súvislosti s uzavretím Nájomnej zmluvy, čím je Nájomné vo výške zodpovedajúcej zaplatenej Rezervačnej zálohe Prenajímateľovi uhradené.
   4. ak nedôjde k uzavretiu Nájomnej zmluvy a je tak dohodnuté v týchto Podmienkach, vrátiť Záujemcovi Rezervačnú zálohu, resp. jej časť, za podmienok vzťahujúcich sa na zrušenie Rezervácie a neuzavretie Nájomnej zmluvy uvedených v odsekoch 7.10 až 7.11;
   5. poskytnúť Záujemcovi všetku súčinnosť, ktorú je možné od Campiri požadovať tak, aby Záujemca mohol Nájomnú zmluvu uzavrieť.
  7. Ďalšie povinnosti Záujemcu.Záujemca sa zaväzuje:
   1. poskytnúť Campiri všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho požadovať, a prijať všetky kroky k tomu, aby došlo k uzavretiu Nájomnej zmluvy v termíne dohodnutom v Rezervačnej zmluve (deň odovzdania Vozidla);
   2. ak nedôjde k uzavretiu Nájomnej zmluvy z dôvodu na strane Prenajímateľa alebo z dôvodu Prekážky vyššej moci, a Záujemca sa bude domáhať vrátenia Rezervačnej zálohy, preukázať Campiri, že k uzavretiu Nájomnej zmluvy nedošlo, a z akého dôvodu; v opačnom prípade Záujemca berie na vedomie, že nemá na vrátenie Rezervačnej zálohy podľa týchto Podmienok nárok.
  8. Zmena Rezervačnej zmluvy.Rezervačná zmluva môže byť zmenená na základe dohody Záujemcu a Campiri. Záujemca berie na vedomie, že touto zmenou môže dôjsť aj ku zmene termínu uzavretia Nájomnej zmluvy (dňa odovzdania Vozidla).
  9. Doba trvania. Rezervačná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do termínu uzavretia Nájomnej zmluvy dohodnutého podľa Rezervačnej zmluvy.
  10. Zrušenie Rezervácie Záujemcom (tučne o storno poplatku).Záujemca je oprávnený zrušiť Rezerváciu a ukončiť Rezervačnú zmluvu kedykoľvek. Na základe zrušenia Rezervácie Campiri vráti Záujemcovi uhradenú Rezervačnú zálohu bez zbytočného odkladu po zrušení Rezervácie. Záujemca však berie na vedomie, že za zrušenie Rezervácie mu Campiri môže účtovať Storno poplatok podľa nasledujúcich pravidiel: Záujemca zaplatí Campiri Storno poplatok:
   1. vo výške 0 % z celkovej výšky Rezervačnej zálohy pri zrušení Rezervácie do 2 dní od uzavretia Rezervačnej zmluvy
   2. vo výške 25 % z celkovej výšky Rezervačnej zálohy pri zrušení Rezervácie od 3. dňa po uzavretí Rezervačnej zmluvy do 30 dní pred dohodnutým termínom uzavretia Nájomnej zmluvy (prvý deň Nájmu);
   3. vo výške 50 % z celkovej výšky Rezervačnej zálohy pri zrušení Rezervácie od 30. dňa pred dohodnutým termínom uzavretia Nájomnej zmluvy do 14 dní pred dohodnutým termínom uzavretia Nájomnej zmluvy;
   4. vo výške 100 % z celkovej výšky Rezervačnej zálohy pri zrušení Rezervácie od 14. dňa pred dohodnutým termínom uzavretia Nájomnej zmluvy.
   Campiri strhne Storno poplatok z Rezervačnej zálohy. Campiri môže Storno poplatok Záujemcovi vrátiť, prípadne mu ho odpustiť, pokiaľ Záujemca preukáže, že k zrušeniu Rezervácie došlo v dôsledku porušenia povinností Campiri alebo nastala niektorá z Odôvodnených okolností.
  11. Zrušenie Rezervácie zo strany Campiri Campiri je oprávnený zrušiť Rezerváciu a ukončiť Rezervačnú zmluvu kedykoľvek, najmä v dôsledku omeškania Záujemcu s úhradou Rezervačnej odmeny, konania či opomenutia Prenajímateľa, alebo udalosti, na základe ktorých Vozidlo už nie je možné používať. V takom prípade bez zbytočného odkladu po zrušení Rezervácie vráti Záujemcovi zaplatenú výšku Rezervačnej zálohy s prihliadnutím na povinnosti Záujemcu zaplatiť Storno poplatok podľa ods. 7.4.4.
  12. Neuzavretie Nájomnej zmluvyNeuzavretie Nájomnej zmluvy má na vzťahy medzi Záujemcom a Campiri nasledujúci vplyv:
   1. Ak Nájomná zmluva nebola uzavretá v termíne dohodnutom v Rezervačnej zmluve z dôvodov na strane Prenajímateľa, najmä preto, že sa na odovzdanie nedostavil, alebo preto, že Záujemca odmietol Nájomnú zmluvu uzavrieť preto, že Vozidlo nebolo v stave zodpovedajúcom opisu Vozidla v Rezervačnej zmluve či spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo Vozidlu chýbali dokumenty potrebné na používanie Vozidla, Záujemca oznámi a preukáže túto skutočnosť a jej dôvody bezodkladne Campiri. V takom prípade má Záujemca nárok na vrátenie celej výšky uhradenej Rezervačnej zálohy.
   2. Ak Nájomná zmluva nebola uzavretá v termíne dohodnutom v Rezervačnej zmluve preto, že Záujemca porušil svoju povinnosť poskytnúť Campiri všetku súčinnosť a prijať všetky kroky na to, aby došlo k uzavretiu Nájomnej zmluvy podľa ods. 7.7.1, považuje sa pôvodne dohodnutý termín uzavretia Nájomnej zmluvy za okamih zrušenia Rezervácie; Záujemcovi bude účtovaný Storno poplatok vo výške 100 % z Rezervačnej zálohy.
   3. Ak Nájomná zmluva nebola uzavretá v termíne dohodnutom v Rezervačnej zmluve z dôvodu Prekážky vyššej moci, má Campiri aj Záujemca právo ukončiť Rezervačnú zmluvu. V takom prípade Campiri vráti Záujemcovi uhradenú Rezervačnú zálohu do 14 dní od ukončenia Rezervačnej zmluvy, alebo mu vystaví poukaz v hodnote Rezervačnej zálohy, na základe ktorého môže vykonať novú rezerváciu. Ak je Záujemca Spotrebiteľom, môže mu Campiri vystaviť namiesto vrátenia Rezervačnej zálohy poukaz iba na základe dohody so Záujemcom.
 8. Vylúčenie zodpovednosti
  1. Campiri nezodpovedá za nepretržitú dostupnosť Webu ani Aplikácie, a to najmä s ohľadom na situácie vymedzené v ods. 8.2 týchto Podmienok.
  2. Campiri nezodpovedá za nedostupnosť Webu ani Aplikácie či neaktuálnosť dát na Webe či v Aplikácii spôsobenú odstávkami či výpadkami Webu ani Aplikácie.
  3. Campiri negarantuje pravdivosť ani presnosť popisu Vozidla v Detaile Vozidla, kvalitu, bezpečnosť ani existenciu Vozidla, a rovnako tak ani plnenie Nájomnej zmluvy zo strany Prenajímateľa.
  4. Campiri nie je zodpovedný za akékoľvek konanie Prenajímateľa alebo tretej osoby v súvislosti s Nájomnou zmluvou, ktorým Záujemcovi vznikne akákoľvek ujma.
  5. Campiri nie je zodpovedný za ujmu vzniknutú Záujemcovi narušením bezpečnosti Webu či Aplikácie v dôsledku skutočností, ktoré Campiri nemohol svojím konaním nijako ovplyvniť, najmä neoprávneným narušením siete Internet Záujemcu, neoprávneným prístupom do zariadenia Záujemcu, na ktorom sa nachádza Aplikácia či neoprávneným prístupom do Aplikácie spôsobeným nedostatočným zachovaním tajnosti Prihlasovacích údajov podľa ods 5.8 Podmienok.
  6. Záujemca sa týmto výslovne vzdáva svojho práva na náhradu akejkoľvek škody od Campiri, ktorú Campiri nespôsobil úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti porušením akejkoľvek povinnosti Campiri uvedenej v týchto Podmienkach, v Zmluve alebo v súvislosti s plnením Zmluvy a využívaním Služby. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Spotrebiteľa.
 9. Informácie pre Spotrebiteľov
  1. Tento článok Podmienok je účinný iba voči Záujemcovi, ktorý je Spotrebiteľom.
  2. Campiri týmto informuje Záujemcu, že:
   1. adresa na doručovanie písomností Campiri je Dunajská 8, 811 08 Bratislava;
   2. telefonický kontakt na Campiri je +420 737 619 111;
   3. e-mailová adresa Campiri je ideme@campiri.sk;
   4. Záujemcovi nevznikajú žiadne náklady na dodanie;
   5. na používanie Webu i Aplikácie je potrebný prístup k sieti Internet a bežný internetový prehliadač (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari a pod.);
   6. Záujemca nemá právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy, pretože na poskytnutie Služby na základe Zmluvy dochádza už samotnou Registráciou, ktorá umožní Záujemcovi Aplikáciu využívať. Záujemca má právo odstúpiť od Rezervačnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia Rezervačnej zmluvy zmluvy za nasledujúcich podmienok:
    i.Záujemca výslovne súhlasí a žiada, aby plnenie Rezervačnej zmluvy bolo zahájené pred skončením lehoty na odstúpenie od Rezervačnej zmluvy podľa tohto odseku; ak Záujemca odstúpil od Rezervačnej zmluvy a Campiri už začal poskytovanie Služby, má Campiri právo na primeranú náhradu nákladov za už poskytnutú časť Služby, a to vo výške súčtu Administratívneho poplatku a Storno poplatku, ktorý sa na daný termín odstúpenia od Rezervačnej zmluvy vzťahuje podľa ods. 7.10. Campiri je oprávnený započítať dlžné čiastky na čiastky, ktoré už od Záujemcu dostal.
    ii.Záujemca môže odstúpiť od Rezervačnej zmluvy priamo v rámci komunikácie s Campiri, môže ale využiť aj Vzorový formulár na odstúpenie od Rezervačnej zmluvy, ktorý je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok, a je dostupný aj na Webe;
    iii.Záujemca berie na vedomie, že ak Campiri prepojil Záujemcu s Prenajímateľom za účelom uzavretia Nájomnej zmluvy, vrátane poskytnutia kontaktných údajov na Záujemcu a Prenajímateľa, alebo ak Campiri splnil Rezervačnú zmluvu na základe súhlasu Záujemcu v 14-dňovej lehote na odstúpenie od Rezervačnej zmluvy, nemá Záujemca už právo odstúpiť od Rezervačnej zmluvy v súlade s týmto odsekom;
    iv.v prípade odstúpenia od Rezervačnej zmluvy s Campiri dôjde k vysporiadaniu všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
   7. Vo vzťahu ku Campiri nevznikajú Záujemcovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na diaľku.
   8. Údaje o uzavretí Rezervačnej zmluvy vrátane týchto Podmienok sú uložené v databáze Campiri a Záujemca k nim má prístup prostredníctvom Aplikácie alebo e-mailu s potvrdením Rezervácie;
   9. Campiri dodržiava všetky platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky;
   10. Záujemca je povinný dodržiavať tieto Podmienky, ktoré sú súčasťou Rezervačnej zmluvy a platné a účinné právne predpisy Českej republiky;
 10. Rozhodné právo a jazyk
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok, zmluvných vzťahov medzi Campiri a Záujemcom, ako aj spory súvisiace, vrátane sporov o platnosť uzavretých zmlúv, budú rozhodovať výlučne súdy Slovenskej republiky miestne príslušné podľa sídla Campiri.
  3. Voľbou práva uvedenou v ods. 10.1 nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov inak použiteľných na právny vzťah Campiri a Spotrebiteľa. Prorogáciou (voľbou príslušnosti súdu) uvedenou v ods. 10.2 nie sú dotknuté pravidlá pre príslušnosť súdov v sporoch so Spotrebiteľmi.
  4. Zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku, pričom toto je aj rozhodujúce znenie.
 11. Aplikácia právnych vzťahov
  1. Právne vzťahy medzi Campiri a Záujemcom- spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami nasledovných zákonov a ďalších súvisiacich právnych predpisov:
   • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
   • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
   • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
   • zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
   • zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  2. Právne vzťahy medzi Campiri a Záujemcom, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Podmienkami ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 12. Použitie a zmena Podmienok
  1. Neoddeliteľnou súčasťou Rezervačnej zmluvy sú tieto Podmienky. Už uzavreté Rezervačné zmluvy sa riadia Podmienkami účinnými v čase ich uzavretia, a to bez ohľadu na neskoršiu zmenu týchto Podmienok.
  2. Campiri môže znenie týchto Podmienok jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. Vo vzťahu k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmlúv, na základe ktorých má Záujemca právo používať Aplikáciu, bude zmena Podmienok prebiehať za nasledujúcich podmienok:
   1. Campiri je povinný Záujemcu o zmenách informovať v Aplikácii, e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Užívateľskom účte či iným vhodným spôsobom tak, aby mal Záujemca možnosť sa s nimi zoznámiť, a to najmenej 30 dní pred tým, než nadobudne zmena účinnosť. Znenie Podmienok je účinné dňom stanoveným v novej verzii Podmienok.
   2. Záujemca má právo v lehote 7 dní od obdržania oznámenia o zmene Podmienok písomne vypovedať z tohto dôvodu Zmluvu za podmienok uvedených v ods. 6.7. Ak Záujemca Zmluvu v stanovenej lehote nevypovie, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí. Výpoveďou Zmluvy nie je dotknuté trvanie uzavretej Rezervačnej zmluvy.
 13. Ochrana osobných údajov
  1. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.
 14. Záverečné ustanovenia
  1. Záväzky Záujemcu, ktoré vznikli počas trvania Zmluvy či Rezervačnej zmluvy a neboli doteraz splnené, ako aj záväzky, ktoré majú podľa svojej povahy vyplývajúcej z Podmienok trvať aj po ukončení Zmluvy či Rezervačnej zmluvy, najmä záväzky Záujemcu nahradiť Campiri vzniknutú škodu či uhradiť zmluvnú pokutu (Storno poplatok), ukončením Zmluvy ani Rezervačnej zmluvy nezanikajú.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok je príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
  3. Tam, kde zákon, Zmluva či Rezervačná zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú komunikáciu v písomnej forme, postačí, ak je správa odoslaná prostredníctvom e-mailu alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o obsahu správy a ich odosielateľovi.
  4. Správa adresovaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú v okamihu, keď je správa prostredníctvom elektronickej pošty odoslaná, ak adresát správy nepreukáže, že sa správa nedostala do jeho dispozície.
  5. Pokiaľ vyjde najavo, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je alebo sa stalo neplatným, v rozpore s vôľou Záujemcu alebo Campiri neúčinným alebo neaplikovateľným alebo že taká neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť neodvratne nastane (najmä v dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov), nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo aplikovateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.
  6. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 4. 2021.