Skąd wyruszyszWprowadź miejsce

Dokument

Warunki handlowe

REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO
Z DNIA 14.01.2022 ROKU

 1. Definicje
 2. W Regulaminie terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w następujących definicjach:

  1. Campiri – Campiri Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928929, REGON 520272339, NIP 7011057042, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).
  2. Serwis internetowy lub Serwis oznaczają prowadzoną przez Campiri, na zasadach określonych w Regulaminie, platformę usługową on-line, dostępną w domenie campiri.com/campiri.pl.
  3. Konto oznacza podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Campiri w ramach Serwisu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Użytkownik oznacza podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Campiri w ramach Serwisu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Cennik oznacza przygotowywane przez Wynajmującego warunki dotyczące opłat za wynajem Pojazdu, zawierające w szczególności informacje o wysokości Czynszu. Cennik zawiera także informację o kaucji, ewentualnych sankcjach za naruszenie obowiązków przez Najemcę, w tym w razie odstąpienia od Umowy Najmu, oraz katalog usług dodatkowych, które Najemca może wykupić za dopłatą do Czynszu.
  6. Czynsz oznacza wynagrodzenie brutto za najem Pojazdu podane w Cenniku, za które Wynajmujący chce zaoferować Pojazd do wynajmu lub, w zależności od kontekstu, wynagrodzenie brutto należne na rzecz Wynajmującego od Najemcy na podstawie danej Umowy Najmu, wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami za usługi, jakie Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego z tytułu korzystania z Pojazdu (opłaty za dodatkowego kierowcę, fotelik dla dzieci, wynajem dodatkowych akcesoriów itp.).
  7. Dane Pojazdu oznaczają opis Pojazdu dostępny w Serwisie internetowym oraz podstawowe informacje o warunkach Umowy Najmu, w tym Cennik.
  8. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, określający w szczególności warunki korzystania z Serwisu internetowego, zasady składania Zapytań o Rezerwację i zawierania Umów Najmu, jak również zasady postępowania reklamacyjnego.
  10. Opłata Serwisowa – oznacza kwotę w wysokości brutto 10% Czynszu określonego w Umowie Najmu, którą Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Campiri w przypadku złożenia Zapytania o Rezerwację, jednak tylko pod warunkiem akceptacji Zapytania o Rezerwację.
  11. Pojazd – oznacza samochód kempingowy lub inny pojazd o podobnym przeznaczeniu bądź przyczepę kempingową, który Wynajmujący za pośrednictwem Campiri oferuje w Serwisie internetowym i w odniesieniu do którego Najemca może złożyć Zapytanie o Rezerwację za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  12. Umowa Najmu – oznacza umowę najmu Pojazdu zawartą pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
  13. Umowa Agencyjna – oznacza umowę, zawieraną pomiędzy Campiri a Wynajmującym za pośrednictwem Serwisu internetowego albo poza Serwisem - na piśmie lub w innej dopuszczalnej prawem formie, której przedmiotem jest świadczenie przez Campiri na rzecz Wynajmującego usług polegających w szczególności na prezentacji przez Campiri w Serwisie Treści wskazanych przez Wynajmującego, odbieraniu od Najemców przez Campiri, w imieniu Wynajmującego, Zapytań o Rezerwację i przekazywaniu ich Wynajmującemu oraz podejmowaniu innych działań w imieniu lub na rzecz Wynajmującego, zmierzających do zawarcia pomiędzy Wynajmującym a Najemcą Umowy Najmu.
  14. Najemca – oznacza Użytkownika Serwisu internetowego, zainteresowanego wynajmem Pojazdu, w szczególności Użytkownika, który składa Zapytanie o Rezerwację poprzez Serwis internetowy lub będącego Stroną Umowy Najmu.
  15. Treści – oznaczają wszelkie treści zamieszczone przez Wynajmującego lub przez Campiri na zlecenie Wynajmującego w Serwisie internetowym, w szczególności informacje i zdjęcia, w tym Dane Pojazdu.
  16. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie (prowizję) Campiri, należne na rzecz Campiri od Wynajmującego z tytułu doprowadzenia do zawarcia Umowy Najmu, w tym realizacji przez Campiri związanych z tym czynności, wykonywanych przez Campiri na rzecz Wynajmującego na podstawie Umowy Agencyjnej.
  17. Wynajmujący – oznacza właściciela Pojazdu lub podmiot, któremu przysługują inne odpowiednie prawa do Pojazdu, umożliwiające jego wynajem, który zawarł z Campiri Umowę Agencyjną. Campiri może być również samodzielnie Wynajmującym w sytuacji, jeśli wynajmuje Pojazdy należące do Campiri; w tym ostatnim przypadku i tylko w tym zakresie do Campiri stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Wynajmującego.
  18. Zapytanie o Rezerwację – oznacza zapytanie, skierowane za pośrednictwem Serwisu internetowego lub za pośrednictwem Campiri przez Użytkownika (Najemcę) do Wynajmującego, mające na celu potwierdzenie dostępności Pojazdu i warunków wynajmu prezentowanych w Serwisie w konkretnych datach, wskazanych przez Najemcę, stanowiące jednocześnie ofertę ze strony Najemcy odnośnie zawarcia Umowy Najmu na powyższych warunkach.
 3. Warunki korzystania z Serwisu internetowego
  1. Campiri prowadzi Serwis internetowy i świadczy za jego pośrednictwem usługi drogą elektroniczną, w szczególności polegające na umożliwieniu Wynajmującym prezentacji Treści w Serwisie internetowym, przeglądanie takich Treści przez Użytkowników, w szczególności potencjalnych Najemców, jak również umożliwiające komunikację związaną ze składaniem Zapytań o Rezerwację i zawieraniem Umów Najmu. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagany przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Do korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Użytkownik ponosi ewentualne opłaty za dostęp do sieci Internet zgodnie z warunkami umowy z dostawcą Internetu.
  3. Warunkiem stosowania postanowień wynikających z Regulaminu do Użytkownika jest zaakceptowanie przez Użytkownika treści Regulaminu, które odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. Przed akceptacją Regulaminu, Użytkownik powinien zapoznać się z jego treścią, dostępną w Serwisie.
  4. Przeglądanie Treści w Serwisie internetowym nie wymaga rejestracji. Składanie Zapytań o Rezerwację i zawieranie Umów Najmu wymaga uprzedniej rejestracji, tj. założenia Konta w Serwisie. Alternatywnie, w Serwisie może być również dostępna opcja złożenia Zapytania o Rezerwację i zawarcia Umowy Najmu przez Najemców bez założenia Konta w Serwisie (bez rejestracji), przy czym również w takim przypadku Najemca powinien – w celu złożenia Zapytania o Rezerwację oraz zawarcia Umowy Najmu – podać odpowiednie dane osobowe, jak również zaakceptować treść Regulaminu. W przypadku Wynajmujących, publikacja Treści w Serwisie i zawieranie Umów Najmu wymaga ponadto uprzedniego zawarcia z Campiri Umowy Agencyjnej. Do Umowy Agencyjnej będą również miały zastosowanie postanowienia odrębnego Regulaminu dla Wynajmujących, akceptowanego przez Wynajmujących przed zawarciem Umowy Agencyjnej.
  5. Rejestracji Konta Użytkownika dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego, poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Serwis może również umożliwiać logowanie się lub dokonanie rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach serwisów społecznościowych), kiedy to dane Użytkownika, w tym dane osobowe, oraz awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tej zewnętrznej usługi lub serwisu) mogą zostaną przekazane do Serwisu i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.
  6. Korzystanie z usług Serwisu/ usług Campiri nie na własny użytek lub jako narzędzie świadczenia usług na rzecz osób trzecich, w szczególności przez pośredników, wymaga zawarcia oddzielnej umowy pomiędzy takim podmiotem a Campiri.
  7. Dla potrzeb zawarcia Umowy Agencyjnej, Campiri zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez Wynajmujących, mających siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski, w tym - jeśli takie dokumenty są sporządzone w języku obcym innym niż angielski - także tłumaczeń na język angielski lub polski.
  8. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu. Użytkownik może zlikwidować konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@campiri.com z prośbą o jego likwidację i usunięcie danych. Z chwilą likwidacji konta przez Użytkownika następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku likwidacji konta Wynajmującego, usunięciu podlegają również Treści danego Wynajmującego.
  9. Likwidacja konta uniemożliwia składanie w przyszłości Zapytań o Rezerwację lub zawieranie Umów Najmu, jednak nie ma wpływu na obowiązywanie Umów Najmu i Umów Agencyjnych zawartych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu przed likwidacją Konta, które to umowy pozostają w mocy zgodnie z ich warunkami.
  10. Użytkownik powinien chronić login i hasło, wybrane w trakcie rejestracji w Serwisie, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych, gdyż wszelkie czynności dokonane za pośrednictwem Serwisu przy użyciu loginu i hasła będą uważane za czynności dokonane przez Użytkownika.
  11. Użytkownik:
   ● nie może ingerować w kod źródłowy Serwisu internetowego, w szczególności zmieniać, modyfikować, wykorzystywać kodu źródłowego w jakikolwiek sposób lub do celów , które nie są wyraźnie dozwolone w Regulaminie;
   ● nie może wykorzystywać kanałów wewnętrznych do komunikowania się z Campiri oraz innymi Użytkownikami w celach reklamowych, w tym wysyłania komunikatów handlowych lub bezpośrednich ofert biznesowych oraz do rozpowszechniania nieodpowiednich oraz niezgodnych z przyjętymi obyczajami treści.
  12. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Serwisu lub w treści prezentowane w Serwisie, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  13. Campiri może wypowiedzieć umowę o świadczenia usług drogą elektroniczną, zmodyfikować lub uniemożliwić dostęp do Serwisu internetowego lub jakiejkolwiek jego części Użytkownikom, którzy naruszają zasady Regulaminu.
  14. Campiri może z uzasadnionych przyczyn czasowo ograniczyć możliwość korzystania z Serwisu, w szczególności w celu konserwacji sprzętu używanego do obsługi Serwisu lub aktualizacji oprogramowania. Campiri może z wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o tego typu zaplanowanych działaniach, skutkujących ograniczeniem dostępności Serwisu, za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika. W przypadku awarii Serwisu, Campiri podejmie niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia awarii.
 4. Składanie Zapytań o Rezerwację i zawieranie Umów Najmu
  1. Treści publikowane w Serwisie przez Wynajmujących lub przez Campiri w imieniu Wynajmujących nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Pojazdu może złożyć za pośrednictwem Serwisu Zapytanie o Rezerwację, wskazując w nim w szczególności Pojazd, który chciałby wynająć oraz datę początkową i końcową okresu najmu.
  3. Zapytanie o Rezerwację stanowi ofertę, złożoną przez Najemcę Wynajmującemu za pośrednictwem Serwisu.
  4. Wynajmujący, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zapytania o Rezerwację za pośrednictwem Serwisu, powinien przyjąć ofertę Najemcy (zaakceptować Zapytanie o Rezerwację) lub oświadczyć, iż oferty nie przyjmuje (odrzucić ofertę). Nieprzyjęcie oferty przez Wynajmującego, o ile Zapytanie o Rezerwację zostało złożone zgodnie z Treściami opublikowanymi w odniesieniu do danego Wynajmującego w Serwisie, może być spowodowane wyłącznie z poważnych przyczyn, takich jak niemożność udostępnienia Pojazdu w wymaganych przez Najemcę dniach z uwagi na uszkodzenie bądź niesprawność Pojazdu lub inne przyczyny uniemożliwiające jego wynajem zgodnie z Zapytaniem o Rezerwację. Wynajmujący jest jednocześnie zobowiązany aktualizować w Serwisie niezwłocznie wszelkie dane dotyczące Pojazdu bądź jego dostępności w określonych okresach tak, aby Najemcy zapoznawali się każdorazowo z aktualnymi Treściami. Jeśli z uwagi na brak takiej funkcjonalności bądź problemy techniczne Wynajmujący nie może samodzielnie dokonać aktualizacji Treści w Serwisie, Wynajmujący jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się do Campiri o dokonanie odpowiedniej aktualizacji.
  5. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Najemcy (braku akceptacji Zapytania o Rezerwację) Wynajmujący – we wskazanym w ust. 3.4. terminie 48 godzin – zawiadamia o powyższym Najemcę za pośrednictwem Serwisu bądź ewentualnie za pośrednictwem Campiri. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Najmu. Campiri może zaproponować Najemcy w takiej sytuacji, w imieniu tego samego lub innego Wynajmującego, odpowiednio inną możliwość wynajmu Pojazdu o takich samych lub zbliżonych parametrach odnośnie Pojazdu i dat wynajmu.
  6. Od momentu złożenia Zapytania o Rezerwację, Najemca jest związany ofertą wynikającą z takiego zapytania przez okres 48 godzin. Jeśli w powyższym okresie Wynajmujący zaakceptuje Zapytanie o Rezerwację, dochodzi – pomiędzy Najemcą a Wynajmującym – do zawarcia Umowy Najmu. Do zawarcia Umowy Najmu może również dojść po upływie wyżej wspomnianego okresu 48 godzin, jeśli Najemca i Wynajmujący wyrażą na to zgodę.
  7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3.5. powyżej, jeśli Campiri przedstawi Najemcy inną propozycję wynajmu Pojazdu, akceptacja zmiany Zapytania o Rezerwację (zmiany oferty) wymaga zgody Najemcy. Najemca powinien powiadomić Campiri, czy akceptuje propozycję (składa nowe Zapytanie o Rezerwację, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Campiri) w ciągu 24 h od momentu jej otrzymania.
  8. Potwierdzenie zawarcia Umowy Najmu wysyłane jest automatycznie do Najemcy i Wynajmującego za pośrednictwem wiadomości e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być podane aktualne dane wynikające z Konta Wynajmującego lub Najemcy, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Campiri zastrzega, iż podanie takich danych może nastąpić dopiero po dokonaniu przez Najemcę zapłaty należności wynikających z Umowy Najmu. W przypadku, gdy siedziba Wynajmującego widniejąca w ustawieniach Konta znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub jeśli w Treściach, w polu “Szczegóły dostawy”, znajduje się oznaczenie “Oferta poza EOG”, dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe zasady w powyższym zakresie zostały opisane w Polityce Prywatności.
 5. Opłaty
  1. W przypadku zawarcia Umowy Najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego Czynszu wynikającego z Umowy Najmu z góry, w następujących terminach:
   1. 50% Czynszu (I Rata Czynszu) - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Najmu,
   2. pozostałe 50% Czynszu (II Rata Czynszu) – najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu Najmu, wynikającego z Umowy Najmu;
   3. z zastrzeżeniem, iż w razie zawarcia Umowy Najmu pomiędzy 14tym a 10tym dniem przed rozpoczęciem okresu najmu, II Rata Czynszu płatna jest nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem okresu najmu; w przypadku zawarcia Umowy Najmu w 9tym dniu lub później przed rozpoczęciem okresu najmu, cała kwota Czynszu płatna jest jednorazowo w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia Umowy Najmu, ale w każdym przypadku nie później niż przed rozpoczęciem okresu najmu.
  2. W przypadku złożenia Zapytania o Rezerwację, które Wynajmujący zaakceptował, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Campiri Opłaty Serwisowej, związanej z korzystaniem z Serwisu. Termin płatności Opłaty Serwisowej będzie analogiczny jak termin płatności I Raty Czynszu należnej na rzecz Wynajmującego.
  3. W terminie wynikającym z ust. 4.1. pkt. a) (lub pkt. c. – w przypadkach w nim wskazanych) Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej sumę I Raty Czynszu i Opłaty Serwisowej. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Campiri, za pośrednictwem dostawcy płatności uprawnionego do świadczenia usług płatniczych. Płatność może wymagać akceptacji przez Najemcę regulaminu dostawcy płatności.
  4. Po otrzymaniu płatności od Najemcy, Campiri zatrzymuje na swoją rzecz kwotę Opłaty Serwisowej i wystawia na nią Najemcy odpowiednią fakturę. Campiri przelewa na rachunek bankowy Wynajmującego I Ratę (kwotę) Czynszu – z zastrzeżeniem ust. 4.6. poniżej - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Campiri kwotą płatności.
  5. Każda ze stron jest uprawniona na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego do dokonywania potrąceń kwot należnych na jej rzecz z wierzytelności należnych na rzecz drugiej strony.
  6. Campiri będzie potrącać z Czynszu przekazywanego Wynajmującemu kwotę brutto Wynagrodzenia należnego na rzecz Campiri od Wynajmującego z tytułu doprowadzenia do zawarcia Umowy Najmu. Wysokość Wynagrodzenia wynika z odpowiedniej Umowy Agencyjnej zawartej przez danego Wynajmującego z Campiri. Campiri wystawi Wynajmującemu fakturę na kwotę Wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Ewentualne faktury lub rachunki na kwotę Czynszu będą wystawiane Najemcy przez Wynajmującego.
  8. Zasady wynikające z ust. 4.3. i 4.4. powyżej będą znajdować odpowiednie zastosowanie do płatności II Raty Czynszu na rzecz Wynajmującego.
  9. Jeśli zgodnie z Danymi Pojazdu Wynajmujący wymaga od Najemcy zapłaty kaucji na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy Najmu, taka kaucja będzie przekazana przez Najemcę Wynajmującemu przy odbiorze Pojazdu w gotówce bądź płatna w inny sposób, uzgodniony bezpośrednio pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
  10. W przypadku niedokonania przez Najemcę płatności I Raty Czynszu w terminie wskazanym w ust. 4.1. pkt. a) powyżej (lub pkt. c. – w przypadkach w nim wskazanych), Umowa Najmu będzie uważana za niezawartą, bez dalszych roszczeń po którejkolwiek ze stron.
  11. W przypadku dokonania przez Najemcę zapłaty I Raty Czynszu i Opłaty Serwisowej, ale niedokonania zapłaty II Raty Czynszu, Umowa Najmu nadal pozostaje ważna i Wynajmujący, według ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego, może dochodzić od Najemcy jej wykonania. Wynajmujący może również w takiej sytuacji – według swojej decyzji – odstąpić od Umowy Najmu, według zasad wynikających z Umowy Najmu i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  12. Jeżeli Wynajmujący, w przypadkach wskazanych w ust. 4.11 powyżej, zdecyduje się na odstąpienie od Umowy Najmu, nie będzie to miało wpływu na prawo Campiri do otrzymania Opłaty Serwisowej i Wynagrodzenia, chyba że nie będzie to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub chyba że odstąpienie od Umowy Najmu było spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Campiri.
 6. Realizacja Umowy Najmu; rola Campiri
  1. Campiri jest jedynie pośrednikiem, zawierającym Umowę Najmu w imieniu Wynajmującego lub doprowadzającym w imieniu Wynajmującego do zawarcia Umowy Najmu. Jednakże, sama Umowa Najmu zostaje zawarta i wiąże bezpośrednio w relacji pomiędzy Wynajmującym a Najemcą i Campiri – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa – nie ponosi odpowiedzialności za realizację Umowy Najmu.
  2. Również warunki Umowy Najmu są przygotowywane samodzielnie przez Wynajmującego i Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za Treści zamieszczone w Serwisie i postanowienia Umowy Najmu. W szczególności, w przypadku, jeśli Wynajmujący jest przedsiębiorcą, a Najemca Konsumentem, Wynajmujący jest zobowiązany do uregulowania warunków Umowy Najmu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Konsumentów, w tym wynikającymi z ustawy o prawach konsumenta i z kodeksu cywilnego. Wynajmujący będzie również zobowiązany do przekazania na rzecz Najemców, w ramach Treści publikowanych w Serwisie, wszelkich informacji wymaganych przez prawo, w tym przez ustawę o prawach konsumenta oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W przypadku, jeśli Campiri udostępnia w ramach Serwisu pewne szablony czy wzory postanowień Umowy Najmu, Wynajmujący powinien się upewnić, czy mogą one być zastosowane w szczególności do Umowy Najmu zawieranej z Konsumentem i ewentualnie dokonać potrzebnych zmian lub uzupełnień treści.
  3. Najemca – przed złożeniem Zapytania o Rezerwację – powinien szczegółowo zapoznać się z wszystkimi warunkami Umowy Najmu określonymi przez Wynajmującego i upewnić się, iż je akceptuje. Najemca powinien m.in. zwrócić uwagę na cechy i funkcjonalności Pojazdu, warunki jego odbioru i zwrotu, możliwość wyjazdu Pojazdem za granicę, ewentualny wymóg wykupienia ubezpieczenia, zapłaty kaucji, wymaganego minimalnego bądź maksymalnego wieku kierowcy, sankcji w razie nienależytego wykonania Umowy Najmu czy innych tego typu warunków, które są określane samodzielnie przez Wynajmującego i w których treść Campiri nie ingeruje.
  4. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Umowy Najmu, jej strony powinny składać ewentualne reklamacje bezpośrednio wobec drugiej strony Umowy Najmu, według zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa i warunków Umowy Najmu. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla zasad składania reklamacji dotyczących usług Serwisu, opisanych w art. 6 poniżej.
 7. Kontakt z Campiri oraz reklamacje związane z Serwisem
  1. Użytkownik może kontaktować się z Campiri w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym składać reklamacje, w formie:
   1. pisemnej, na adres: Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
   2. elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie internetowym lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@campiri.com .
  2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: podstawowe dane Użytkownika, umożliwiające Campiri jego identyfikację, w razie potrzeby – również numer rezerwacji, a także opis przedmiotu reklamacji, w tym okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji i wskazanie żądania Użytkownika.
  3. Campiri rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym czasie powiadomi Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego zwrotnie na adres e-mail, z którego Campiri otrzymała reklamację lub pisemnie, zgodnie z żądaniem Użytkownika wskazanym w treści reklamacji.
  4. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona zgodnie z wyrażonym w niej żądaniem, Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. pomocy właściwego Europejskiego Centrum Konsumenckiego należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Centra informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami ponadgranicznymi. Pomoc Centrów Konsumenckich jest z zasady bezpłatna. Spis Centrów właściwych dla poszczególnych krajów znajduje się pod adresem: http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html
   2. internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) developed by the European Commission, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=Elub zwrócić się do Federacji Konsumentów bądź Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. W razie zgody Stron, spór pomiędzy Konsumentem a Campiri może zostać poddany rozstrzygnięciu przez uzgodniony przez nich sąd polubowny, a w razie braku takiego uzgodnienia, Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do właściwego sądu powszechnego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Konsumentów
  1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres: bok@campiri.pl.
  3. Klient może (ale nie jest zobowiązany) skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od Umowy:
   1. Adresat: Campiri Polska Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa/ e-mail: bok@campiri.pl
   2. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
   3. data zawarcia umowy: ________
   4. dimię i nazwisko Konsumenta: _____________
   5. adres lub adres e-mail Konsumenta: _____________
   6. podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   7. data.
  4. W przypadku Umów Agencyjnych zawartych na odległość z Wynajmującymi będącymi Konsumentami, dodatkowe zasady dotyczące odstąpienia mogą wynikać z Regulaminu dla Wynajmujących, pod warunkiem akceptacji takich zasad przez Wynajmującego.
  5. W odniesieniu do Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym, Najemcy – o ile Wynajmujący nie przewiduje w Treściach innych zasad – nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy Najmu również w sytuacji, jeśli Najemcą będzie Konsument. Wynika to z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Campiri Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, KRS 0000928929, REGON 520272339, NIP 7011057042, e-mail: bok@campiri.pl.
  2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Campiri zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ‘RODO’)
  3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane dla celów niezbędnych do świadczenia przez Campiri usług drogą elektroniczną oraz realizacji Umów Agencyjnych (art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO). Ponadto, Campiri może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO), którymi mogą być w szczególności ochrona przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez Użytkownika, kontaktowanie się z Użytkownikiem oraz marketing usług świadczonych przez Campiri.
  4. Dla celów marketingowych Campiri może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), w zakresie wynikającym z takiej zgody.
  5. Ponadto, na podstawie zgody (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), Campiri może przetwarzać dane osobowe Najemcy dla potrzeb jego weryfikacji w bazach danych, z których operatorami współpracuje Campiri. Przetwarzanie, o którym mowa powyżej, ma na celu ocenę wiarygodności Najemcy, w tym wiarygodności płatniczej. Informacje odnośnie takiej weryfikacji mogą być udostępniane przez Campiri Wynajmującym, dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wynajmujących, związanych z procesem podjęcia decyzji odnośnie zgody na wynajem Pojazdu na rzecz danego Najemcy. Dalsze szczegóły dotyczące weryfikacji danych Najemcy mogą być podawane w komunikatach dostępnych dla Najemców w Serwisie.
  6. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. W celu jak najlepszego dopasowania przekazów marketingowych i treści zawartych w Serwisie internetowym do preferencji Użytkownika, Campiri może profilować dane osobowe Użytkowników. W ramach profilowania, administrator może w szczególności analizować historię aktywności danego Użytkownika w Serwisie, tak, aby skierować do niego propozycję skorzystania z usługi, powiadomienie o dostępności Pojazdu bądź inną podobną informację o charakterze marketingowym, która w ocenie Campiri – dokonanej na podstawie powyższego profilowania – będzie jak najlepiej dopasowana do potrzeb lub zainteresowań Użytkownika.
  8. Ponadto, Campiri może przetwarzać dane osobowe Klienta, w tym dokonywać profilowania jego danych osobowych, dla potrzeb tworzenia statystyk, prowadzenia badań rynkowych, analizy preferencji, przyzwyczajeń i wyborów konsumentów.
  9. Profilowanie danych osobowych Użytkowników przez Campiri dla potrzeb wskazanych powyżej będzie opierać się o art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, tzn. może mieć miejsce w sytuacjach, gdy będzie ono niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, pod warunkiem, iż takie interesy nie są̨ podrzędne w stosunku do interesów Użytkownika lub jego podstawowych praw i wolności.
  10. Profilowanie danych osobowych nie będzie wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO, ani w innym zakresie w podobny sposób istotnie na niego wpływać.
  11. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych dla celów marketingu administratora, w tym odnośnie profilowania jego danych osobowych.
  12. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty przetwarzające je na zlecenie Campiri, w szczególności firmy świadczące usługi IT, dostawcy baz danych lub inni podwykonawcy, z których Campiri korzysta dla potrzeb świadczenia usług. W zakresie związanym z procesem zawierania Umowy Najmu, dane osobowe, odpowiednio: Najemców i Wynajmujących mogą być udostępniane przez Campiri drugiej stronie Umowy Najmu, jako odrębnemu administratorowi danych (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa).
  13. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto w Serwisie, będą przechowywane przez Campiri przez okres utrzymywania konta, a po jego likwidacji przez Użytkownika – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 8.14 poniżej.
  14. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli z Campiri Umowę Agencyjną (tj. Wynajmujących), dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji takiej Umowy Agencyjnej, a po jej upływie – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
  15. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, dane przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora będą usuwane niezwłocznie po cofnięciu zgody bądź zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że administrator wykaże istnienie innych, podstaw do przetwarzania, zgodnych z RODO.
  16. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, Użytkownik ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb dokonania rejestracji w Serwisie i korzystania z funkcjonalności Serwisu innych niż wyłącznie przeglądanie jego Treści.
  18. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad przetwarzania danych znajdują zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności Campiri, której treść dostępna jest w Serwisie Internetowym, jak również przepisy obowiązującego prawa, w szczególności RODO.
 10. Zmiana Regulaminu
  1. Campiri ma prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak w szczególności związane ze zmianami funkcjonalności Serwisu internetowego, rozszerzenia lub koniecznej modyfikacji usług świadczonych przez Campiri, zmiany obowiązujących przepisów prawa itp. Campiri poinformuje Użytkowników o zmianach e-mailem, pisemnie lub poprzez Serwis internetowy, tak, aby Użytkownicy mieli możliwość zapoznania się z nimi, co najmniej 15 dni przed wejściem zmian w życie. Treść Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w nowej wersji Regulaminu, nie wcześniej niż po 15 dniach od poinformowania Użytkowników o zmianie.
  2. W przypadku zmian Regulaminu, jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę z Campiri o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu, poprzez usunięcie swojego konta w Serwisie. Ust. 2.9 Regulaminu znajduje odpowiednie zastosowanie.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 stycznia 2022 r.
  2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Campiri nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
  3. Campiri w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookie). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Pozostałe informacje na temat stosowania plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności Campiri.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin Campiri dla Wynajmujących

 1. Przedmiot Regulaminu; definicje
  1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu (‘Regulamin’) jest opisanie zasad mających zastosowanie do współpracy pomiędzy Campiri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 81B lok. 73A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000928929, REGON: 520272339, NIP: 7011057042, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (‘Campiri’) a podmiotami zainteresowanymi wynajmem Pojazdów, do których przysługują im odpowiednie prawa, i prezentacją w Serwisie Campiri informacji o możliwości wynajmu Pojazdów (‘Wynajmujący’).
  2. Wszystkie sformułowania pisane w Regulaminie z wielkiej litery i w nim niezdefiniowane powinny być rozumiane zgodnie z definicjami wynikającymi z Regulaminu Serwisu Internetowego Campiri, nazywanego dalej ‘Regulaminem Serwisu’, akceptowanego przez Wynajmującego w procesie zakładania Konta w Serwisie.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki Umowy Agencyjnej w rozumieniu Regulaminu Serwisu, której przedmiotem jest świadczenie przez Campiri na rzecz Wynajmującego usług polegających w szczególności na prezentacji przez Campiri w Serwisie Treści wskazanych przez Wynajmującego, odbieraniu od Najemców przez Campiri, w imieniu Wynajmującego, Zapytań o Rezerwację i przekazywaniu ich Wynajmującemu oraz podejmowaniu innych działań w imieniu lub na rzecz Wynajmującego, zmierzających do zawarcia pomiędzy Wynajmującym a Najemcą Umowy Najmu lub reprezentowanie Wynajmującego przy zawarciu Umowy.
  4. Wynajmujący oświadcza, iż zawiera Umowę Agencyjną z Campiri dla celów zarobkowych.
 2. Zasady publikacji Treści w Serwisie
  1. W ramach realizacji Umowy Agencyjnej, Campiri będzie zobowiązana do publikowania na zlecenie Wynajmującego Treści w Serwisie. Jeśli taka funkcjonalność Serwisu będzie dostępna i w zakresie w niej wynikającym, Wynajmujący może publikować i aktualizować Treści samodzielnie. W przeciwnym przypadku Campiri opublikuje bądź zaktualizuje Treści przekazane przez Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
  2. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości, że aktualizacje Treści będą dokonywane ze skutkiem od dnia ich faktycznego zamieszczenia w Serwisie. W szczególności, wynikające z takiej aktualizacji zmiany warunków Umowy Najmu, w tym Cennika, nie będą dotyczyły treści Umów Najmu zawartych przez Wynajmującego przed publikacją w Serwisie zmienionych lub uaktualnionych Treści.
  3. Dla potrzeb publikacji Treści w Serwisie, Wynajmujący dostarczy Campiri za pośrednictwem poczty elektronicznej listę Pojazdów, które chce wynająć, wraz z Danymi Pojazdów, opisem warunków ich wynajmu oraz zdjęciami. Zakres i format przekazywanych danych i publikowanych na ich podstawie Treści powinien być zgodny z wytycznymi wynikającymi z Serwisu bądź przekazanymi Wynajmującemu przez Campiri w innej formie. Minimalny zakres Treści, które powinny być przekazane Campiri, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Wynajmujący udziela Campiri niewyłącznego prawa (licencji) do korzystania z wszelkich Treści, które Wynajmujący przekaże Campiri. Licencja uprawnia Campiri do publikacji Treści w Serwisie, jak również do ich publikacji bądź innego udostępniania w sieci internet lub za pośrednictwem innych mediów w związku z promocją Serwisu lub Campiri, w tym na profilach Campiri w mediach społecznościowych. Licencja jest udzielana na okres trwania Umowy Agencyjnej. Po jej rozwiązaniu Campiri niezwłocznie zaprzestanie publikowania Treści w Serwisie, natomiast, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, Campiri nie będzie usuwać Treści publikowanych na portalach społecznościowych bądź innych tego typu przekazów o charakterze marketingowo-informacyjnym, zamieszczonych podczas trwania Umowy Agencyjnej.
  5. Wynajmujący, dla potrzeb określonych w ust. 4 powyżej, zezwala również Campiri na wykonywanie zależnych praw autorskich, tj. Campiri będzie uprawniona do dokonywania modyfikacji Treści i publikowania tak opracowanych Treści w Serwisie lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4. Campiri będzie również uprawniona do tłumaczenia Treści na inne języki i publikacji takich tłumaczeń, wykorzystania pojedynczych zdjęć Pojazdów itp.
  6. Licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych i opłat. Wynajmujący oświadcza, że wykorzystywanie przez Campiri Treści w ramach licencji nie będzie naruszać praw osób trzecich.
  7. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości, iż w Serwisie nie będą prezentowane dane osobowe, w tym w szczególności dane kontaktowe Wynajmującego. Takie dane będą udostępniane Najemcy dopiero po zawarciu Umowy Najmu. Wynajmujący zobowiązuje się również nie zamieszczać powyższych danych w Serwisie samodzielnie.
  8. Campiri będzie uprawniona do usunięcia lub modyfikacji w Serwisie Treści, które nie są zgodne z zasadami wynikającymi z Regulaminu lub naruszają obowiązujące przepisy prawa, jak również Treści, odnośnie których Campiri uzyska wiarygodne informacje, w tym od Najemców, iż nie są one zgodne z prawdziwym stanem rzeczy lub mogą wprowadzać w błąd. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzały, Campiri będzie uprawniona do rozwiązania Umowy Agencyjnej z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego. Przed usunięciem lub modyfikacją Treści Campiri może zwrócić się do Wynajmującego z prośbą o przekazanie wyjaśnień Wynajmującego i w przypadku uzyskania stanowiska Wynajmującego niezwłocznie, Campiri weźmie je pod uwagę przed podjęciem decyzji o usunięciu lub modyfikacji Treści.
 3. Umowa Najmu; zobowiązania Wynajmującego
  1. Umowa Najmu jest zawierana pomiędzy Wynajmującym a Najemcą i powyższe podmioty odpowiadają bezpośrednio wobec siebie za ewentualne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Campiri nie ponosi odpowiedzialności wobec Wynajmującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Najmu przez Najemcę, w tym szkody poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu.
  2. Bez uszczerbku dla zasady wynikającej z ust. 1 powyżej, Wynajmujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Campiri w przypadku niemożności realizacji Umowy Najmu, wraz ze wskazaniem przyczyn.
  3. Na mocy Umowy Agencyjnej Wynajmujący upoważnia Campiri do reprezentowania Wynajmującego w zakresie związanym z zawarciem Umowy Najmu z Najemcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie Agencyjnej, w tym do podejmowania działań zmierzających do zawarcia Umowy Najmu. Wynajmujący będzie w szczególności uprawniony do odbierania w imieniu Wynajmującego od Najemców Zapytań o Rezerwację i innych oświadczeń i przekazywania ich Wynajmującemu oraz przekazywania oświadczeń Wynajmującego Najemcy.
  4. Wynajmujący zobowiązuje się, iż:
   1. będzie właścicielem Pojazdu w okresie publikacji Treści dotyczących danego Pojazdu w Serwisie, w chwili zawierania Umowy Najmu oraz przez cały okres wynajmu Pojazdu na rzecz Najemcy lub będzie mu przysługiwało inne, odpowiednie prawo umożliwiające wynajem Pojazdu zgodnie z warunkami Umowy Najmu;
   2. wszystkie Treści opublikowane w Serwisie będą zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy oraz będą w rzetelny i niewprowadzający w błąd sposób przedstawiać stan Pojazdu, jego funkcjonalności, warunki Umowy Najmu itp.;
   3. dołoży należytej staranności, aby wszelkie Treści zamieszczone w Serwisie były zawsze aktualne, w tym pod kątem okresów dostępności Pojazdu do wynajmu, stanu Pojazdu itp., a jeśli będzie wymagana jakakolwiek aktualizacja – niezwłocznie powiadomi o tym Campiri w celu dokonania zmian Treści bądź, o ile Serwis będzie posiadać taką funkcjonalność, samodzielnie dokona aktualizacji Treści;
   4. wszelkie wymagania i ograniczenia dotyczące Umowy Najmu (w tym m.in. minimalny bądź maksymalny wiek kierującego, zakaz wyjazdu Pojazdem za granicę, obowiązek zapłaty kaucji bądź wykupienia ubezpieczenia itp.) Wynajmujący w jasny i nie wprowadzający w błąd sposób określi w Treściach publikowanych w Serwisie i nie będzie żądał od Najemcy spełnienia innych wymogów;
   5. będzie niezwłocznie odpowiadać na wszelkie zapytania Najemców, przekazywane przez Najemców za pośrednictwem Serwisu lub odbierane przez Campiri w imieniu Wynajmującego i jemu przekazywane; w szczególności Wynajmujący zobowiązuje się nie później niż w ciągu 24 h. odpowiadać na Zapytania o Rezerwację;
   6. Pojazd w czasie trwania Umowy Najmu będzie spełniał wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym posiadał obowiązkowe ubezpieczenia OC i ważne badanie techniczne, jak również będzie zgodny z Treściami publikowanymi o takim Pojeździe w Serwisie;
   7. będzie posiadać autorskie prawa majątkowe lub inne odpowiednie prawa do wszelkich Treści, w szczególności zdjęć, które będą publikowane na zlecenie Wynajmującego w Serwisie; w przypadku, jeśli na zdjęciach będą widoczne jakiekolwiek osoby, Wynajmujący gwarantuje, iż posiada zgody na publikację ich wizerunku.
  5. Wynajmujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie (z wyjątkiem współpracowników Wynajmującego, o których Wynajmujący wcześniej poinformował Campiri i Campiri wyraziło na to zgodę) i zobowiązuje się do zachowania Danych Logowania w tajemnicy. Wynajmujący zobowiązuje się ponadto do poinformowania Campiri bez zbędnej zwłoki, jeśli dowie się lub uzna, że jego Dane Logowania zostały skradzione lub że w jakikolwiek inny sposób jego Konto Użytkownika może zostać naruszone lub wykorzystane w nieprawidłowy sposób.
  6. Tryb zawierania Umowy Najmu określa Regulamin Serwisu.
  7. Wynajmujący zobowiązuje się nie odmawiać zawarcia Umowy Najmu z Najemcą wskazanym przez Campiri bez ważnych przyczyn, podanych każdorazowo przez Wynajmującego. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości, iż Najemcy mają prawo oczekiwać, że jeśli spełnią wymagania Wynajmującego wskazane w Serwisie, będą mogli wynająć Pojazd w terminach, w których zgodnie z Serwisem jest on dostępny. Odmowa Wynajmującego wynajęcia w takiej sytuacji Pojazdu (akceptacji Zapytania o Rezerwację) narusza interesy Najemców i wpływa również w negatywny sposób na renomę Serwisu. Z uwagi na powyższe, Campiri zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Agencyjnej z winy Wynajmującego w przypadku naruszenia przez niego zasad opisanych powyżej.
  8. Warunki Umowy Najmu są określane samodzielnie przez Wynajmującego i Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za Treści zamieszczone w Serwisie i postanowienia Umowy Najmu. W szczególności, w przypadku, jeśli Wynajmujący jest przedsiębiorcą, a Najemca Konsumentem, Wynajmujący jest zobowiązany do uregulowania warunków Umowy Najmu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Konsumentów, w tym wynikającymi z ustawy o prawach konsumenta i z kodeksu cywilnego. Wynajmujący będzie również zobowiązany do przekazania Najemcom, w ramach Treści publikowanych w Serwisie, wszelkich informacji wymaganych przez prawo, w tym przez ustawę o prawach konsumenta oraz RODO.
 4. Wynagrodzenie; warunki płatności Wynagrodzenia i Czynszu
  1. W przypadku zawarcia Umowy Najmu z Najemcą pozyskanym przez Campiri, Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Campiri Wynagrodzenia, w wysokości określonej w Umowie Agencyjnej. O ile Umowa Agencyjna nie stanowi inaczej, Wynagrodzenie będzie obliczane jako podany w Umowie Agencyjnej procent od łącznej kwoty Czynszu i innych opłat należnych na rzecz Wynajmującego na podstawie Umowy Najmu.
  2. Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
  3. Campiri uzyskuje prawo do Wynagrodzenia z chwilą zawarcia pomiędzy Wynajmującym i Najemcą Umowy Najmu, tj. z chwilą akceptacji przez Wynajmującego Zapytania o Rezerwację. Jeśli Umowa Najmu będzie uważana za niezawartą na skutek braku dokonania przez Najemcę płatności I Raty Czynszu (zgodnie z ust. 4.10. Regulaminu Serwisu), Campiri utraci również prawo do uzyskania Wynagrodzenia.
  4. Wynajmujący upoważnia Campiri do odbierania w jego imieniu Czynszu i innych opłat (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej) od Najemcy. Campiri będzie zobowiązana do przelania, na wskazany przez Wynajmującego w Umowie Agencyjnej numer rachunku bankowego, kwot otrzymanych od Najemcy w ciągu 7 dni od ich otrzymania od Najemcy. Campiri potrąci z takich kwot Wynagrodzenie należne na rzecz Campiri na podstawie Umowy Agencyjnej.
  5. Wynagrodzenie Campiri nie będzie naliczane od opłat, które nie stanowią wynagrodzenia Wynajmującego z tytułu najmu Pojazdu, takich jak kaucja, odszkodowania za szkody w Pojeździe itp. Wszystkie tego typu kwoty będą płatne przez Najemcę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy Najmu i obowiązujących przepisów prawa, bezpośrednio na rzecz Wynajmującego, w sposób uzgodniony pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Campiri nie pośredniczy w żadnym zakresie w płatnościach powyższych należności.
  6. Campiri wystawi i prześle Wynajmującemu fakturę na kwotę Wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O ile Umowa Agencyjna nie stanowi inaczej, Wynajmujący wyraża zgodę̨ na otrzymywanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu na adres e-mail przypisany do jego Konta w Serwisie.
  7. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej oraz pod warunkiem, iż nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku, jeśli na skutek zawarcia Umowy Najmu Campiri uzyskała prawo do otrzymania Wynagrodzenia, Campiri zachowuje to prawo również w sytuacji, jeśli Umowa Najmu nie została faktycznie wykonana z przyczyn nieleżących po stronie Campiri, w tym, jeśli Wynajmujący odstąpił od Umowy Najmu na skutek braku płatności II Raty Czynszu przez Najemcę bądź w razie odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę zgodnie z jej warunkami. Ewentualny zwrot kwoty Czynszu na rzecz Najemcy, jeśli Wynajmujący będzie do tego zobowiązany zgodnie z przepisami prawa i warunkami Umowy Najmu, nastąpi bezpośrednio pomiędzy Wynajmującym i Najemcą.
  8. Wynajmujący zobowiązuje się do niezawierania Umów Najmu z Najemcami poza Serwisem w celu ominięcia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Campiri. Bez uszczerbku dla innych roszczeń, które Campiri może mieć wobec Wynajmującego w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Campiri przysługuje prawo do Wynagrodzenia od Umów Najmu z Najemcami pozyskanymi przez Campiri na rzecz Wynajmującego, nawet jeśli Wynajmujący zawrze Umowę Najmu poza Serwisem.
 5. Okres obowiązywania i pozostałe zasady dotyczące Umowy Agencyjnej
  1. Umowa Agencyjna zawierana jest na czas nieokreślony.
  2. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego:
   1. Umowa Agencyjna może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania Umowy Agencyjnej;
   2. Umowa Agencyjna może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania przez jedną ze Stron w całości lub znacznej części obowiązków wynikających z Umowy Agencyjnej, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Serwisu, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności;
   3. jeżeli wypowiedzenia dokonano na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność druga Strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadającego w następstwie rozwiązania Umowy Agencyjnej.
  3. W przypadku zbycia lub utraty Pojazdu przez Wynajmującego lub jeśli Wynajmujący z innych przyczyn nie będzie dalej zainteresowany wynajmem Pojazdu za pośrednictwem Serwisu, Campiri dopuszcza możliwość rozwiązania przez Wynajmującego Umowy Agencyjnej bez zachowania okresów wypowiedzenia.
  4. W razie rozwiązania Umowy Agencyjnej, Campiri niezwłocznie zaprzestanie publikowania Treści w Serwisie. Rozwiązanie Umowy Agencyjnej nie ogranicza prawa Campiri do uzyskania Wynagrodzenia z tytułu Umów Najmu, które zostały zawarte przy pośrednictwie Campiri.
  5. Campiri i Wynajmujący będą zobowiązani do zachowania w poufności warunków Umowy Agencyjnej, w szczególności wysokości Wynagrodzenia.
  6. Przedmiotem Umowy Agencyjnej ani Regulaminu nie jest pośredniczenie przez Campiri w ewentualnym zawieraniu przez Wynajmującego umów o organizację imprez turystycznych i Campiri nie działa w charakterze agenta turystycznego ani nie jest przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 6. Odstąpienie od Umowy Agencyjnej
  1. Wynajmujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Agencyjnej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Agencyjnej może być przesłane pocztą elektroniczną na adres: bok@campiri.pl.
  3. Wynajmujący może (ale nie jest zobowiązany) skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od Umowy:
   1. Adresat: Campiri Polska Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa/ e-mail: bok@campiri.pl;
   2. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Agencyjnej zawartej w dniu ________;
   3. imię i nazwisko oraz adres lub adres e-mail Konsumenta: ____________________________;
   4. data oraz - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej - podpis Konsumenta.
  4. Rozpoczęcie przez Campiri świadczenia usług, w tym w szczególności prezentacji Treści w Serwisie, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Agencyjnej będzie możliwe tylko, jeśli Wynajmujący złoży takie żądanie za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny wyraźny sposób. W przypadku rozpoczętego za zgodą Wynajmującego świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Agencyjnej, Campiri będzie uprawniona - nawet jeśli Wynajmujący odstąpi od Umowy Agencyjnej - do żądania zapłaty przez Wynajmującego Wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną przez Campiri, tj. Wynagrodzenia za doprowadzenie na rzecz Wynajmującego do zawarcia Umowy lub Umów Najmu.
 7. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Wynajmujących jest Campiri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. 73A, 00-382 Warszawa, KRS 0000928929, REGON 520272339, NIP 7011057042, e-mail: bok@campiri.pl.
  2. Dane osobowe Wynajmujących będą przetwarzane dla celów niezbędnych do realizacji przez Campiri Umowy Agencyjnej (art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO). Ponadto, Campiri może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO), którymi mogą być w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami zgłoszonymi przez Wynajmującego, kontaktowanie się z Wynajmującymi oraz marketing usług świadczonych przez Campiri.
  3. Odbiorcami danych osobowych Wynajmującego mogą być podmioty przetwarzające je na zlecenie Campiri, w szczególności firmy świadczące usługi IT i hostingu, usługi księgowe lub inni podwykonawcy, z których Campiri korzysta dla potrzeb świadczenia usług. W zakresie związanym z procesem zawierania Umowy Najmu, dane osobowe Wynajmującego mogą być udostępniane przez Campiri Najemcy, a dla potrzeb zawierania umowy ubezpieczenia – również ubezpieczycielowi.
  4. Dane osobowe Wynajmującego będą przechowywane w okresie realizacji Umowy Agencyjnej, a po jej upływie – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, jeżeli w trakcie trwania Umowy Agencyjnej Campiri wystawiła na Wynajmującego fakturę/-y na kwotę należnego Wynagrodzenia, dane osobowe Wynajmującego będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona ostatnia faktura.
  5. Wynajmujący ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji Umowy Agencyjnej.
  7. Jeżeli będzie to uzasadnione, w szczególności względami bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu lub jeśli taki wymóg będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, Campiri może dokonywać weryfikacji danych Wynajmujących bądź żądać dostarczenia przez nich dodatkowych dokumentów dla potrzeb zawarcia bądź w związku z wykonaniem Umowy Agencyjnej. O ile podstawą takich działań nie będą bezpośrednio obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), będą one realizowane na podstawie zgody Wynajmującego (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). O szczegółowych zasadach realizacji powyższych działań, w tym odbiorcach danych osobowych Wynajmujących, jak również ewentualnych skutkach niewyrażania na nie zgody przez Wynajmującego Campiri będzie informować Wynajmującego podczas procesu uzyskiwania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Wynajmujący może ją w dowolnym momencie cofnąć, z tym, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule Regulaminu, do zasad przetwarzania danych Wynajmujących znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Campiri, jak również przepisy RODO.
 8. Zmiana Regulaminu
  1. Campiri ma prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak w szczególności związane ze zmianami funkcjonalności Serwisu internetowego, przy użyciu którego Campiri realizuje Umowę Agencyjną, modyfikacji usług świadczonych przez Campiri, zmiany obowiązujących przepisów prawa itp. Campiri poinformuje Wynajmującego o proponowanych zmianach e-mailem, pisemnie lub poprzez Serwis internetowy, tak, aby Wynajmujący miał możliwość zapoznania się z nimi, co najmniej 15 dni przed wejściem zmian w życie. Treść Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w nowej wersji Regulaminu, nie wcześniej niż po 15 dniach od poinformowania Wynajmującego o zmianie.
  2. Jeśli Wynajmujący nie wyrazi zgody na zmiany Regulaminu, ma on prawo do rozwiązania Umowy Agencyjnej, ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian, pod warunkiem poinformowania o tym Campiri przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Art. V ust. 4 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Logo i nazwa Campiri stanowią chronioną własność intelektualną i nie mogą być wykorzystywane przez Wynajmującego w jakikolwiek sposób bez uzyskania uprzedniej zgody Campiri, wyrażonej w formie dokumentowej.
  2. Reklamacje związane z realizacją Umowy Agencyjnej mogą być składane przez Wynajmujących na adres: bok@campiri.pl i będą rozpatrywane przez Campiri w ciągu 14 dni od ich otrzymania. W pozostałym zakresie do zasad składania i rozpoznawania reklamacji stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu.
  3. Wynajmujący będący Konsumentami mogą, w razie sporu z Campiri, skorzystać z pozasądowych metod rozpoznawania sporów, w tym opisanych w Regulaminu Serwisu.
  4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej.
 10. Minimalny zakres informacji wymagany do publikacji Treści w Serwisie:
  1. informacje o Pojeździe, w szczególności nazwa, kod i typ Pojazdu, numer rejestracyjny i VIN, liczba miejsc siedzących i sypialnych w Pojeździe, rok produkcji, informacja o zużyciu paliwa, wymiary i waga,
  2. miejsce odbioru Pojazdu, w tym możliwość odbioru Pojazdu w innym miejscu,
  3. ewentualny zakaz wyjazdu przez Najemcę Pojazdem za granicę;
  4. informacje o wyposażeniu Pojazdu;
  5. wszelkie dodatkowe ograniczenia, w tym m.in. wiek kierowcy, zakaz przewożenia zwierząt itp.;
  6. okres, na jaki Wynajmujący zamierza wynająć Pojazd;
  7. Cennik;
  8. informacje o ewentualnym obowiązku zapłaty kaucji, w tym jej wysokości i sposobie płatności;
  9. zasady ewentualnego odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę, jeśli Wynajmujący dopuszcza takie odstąpienie, oraz związane z tym koszty;
  10. informacje o ewentualnym obowiązku wykupienia przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia;
  11. informacje o ewentualnych sankcjach za naruszenie Umowy Najmu przez Najemcę;
  12. zdjęcia przedstawiające pełny widok na zewnątrz oraz wnętrze Pojazdu.

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu & Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy